Novica

Trije projekti slovenskih prijaviteljev na poziv "NER 300" predlagani Evropski Komisiji

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na drugi javni poziv Evropske komisije za »NER 300«, ki ga je na nacionalni ravni koordiniralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, so prispele tri prijave, ki so bile na nacionalni ravni vse pozitivno ocenjene. Na podlagi mnenja in predloga strokovne komisije so bile vse prijave predlagane in dne 03. 07. 2013 oddane v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki. Projekte so prijavili Občina Kočevje, Energetika Maribor, d.o.o. in SODO, d.o.o.

Na podlagi Sklepa Evropske komisije z dne 3. 11. 2010 je ta dne 03. 04. 2012 objavila drugi javni poziv za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (New Entrants Reserve - NER 300).  

Na drugi javni poziv Evropske komisije, ki ga je na nacionalni ravni koordiniralo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, so prispele tri prijave, ki so bile na nacionalni ravni vse pozitivno ocenjene. Na podlagi mnenja in predloga strokovne komisije, ki jo je dne 08. 04. 2013 imenoval minister, pristojen za energijo, g. Samo Omerzel, so bile vse tri prijave predlagane in dne 03. 07. 2013 oddane v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki.


Projekte so prijavili:

  • Občina Kočevje, projekt: »Soproizvodnja toplote in elektrike iz biomase Kočevje - BIO-CHP Kočevje«
  • Energetika Maribor,d.o.o., projekt: »Integrirano uplinjevanje  biomase s kombiniranim ciklom Maribor 2013«
  • SODO, d.o.o., projekt: »Nacionalni demonstracijski projekt pametnih omrežij«

Strateški cilji projekta BIO-CHP Kočevje, čigar investicijska vrednost je ocenjena na 20 mio EUR, so povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskih storitev, zmanjšanje vplivov na okolje, povečanje konkurenčnosti družbe, gospodarstva in oskrbe z energijo in razvoj novih delovnih mest. Proces uplinjanja lesa v lebdeči plasti je napredna in inovativna, že preizkušena tehnologija z visokim izkoristkom in odličnimi okoljskimi karakteristikami. V okviru projekta bo uplinjanje lesa potekalo na principu hitrega notranjega kroženja lebdeče plasti lesnih sekancev, ki se prepihujejo s pregreto vodno paro (koncept FICFB). Gorivo (lesni sekanci) se po prehodu v uplinjevalno cono uplinjajo s paro pri približno 850 °C. Proizvedeni sintezni (lesni) plin je skoraj brez dušika, ima visoko kurilno vrednost (12 MJ/Nm3) in nizko vsebnost katrana. FICFB proces uplinjanja omogoča visoko, do sedaj nedoseženo učinkovitost energetske pretvorbe lesne biomase v druge oblike energije. Električni izkoristek motorja znaša 23 %, gorivnih celic med 50 in 60 %, medtem ko skupni izkoristek (elektrika in toplota) presega 80 %. Kogeneracijska naprava bo proizvedla 14.000 MWh električne energije na leto, kar predstavlja približno 2 % proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji (glede na leto 2010). Za občino Kočevje to predstavlja povečanje deleža obnovljivih virov energije v celotni rabi električne energije za 23 %. Soproizvodnja toplotne in električne energije BIO-CHP Kočevje bo zmanjšala emisije toplogrednih plinov za približno 32.000 t CO2 ekvivalenta na leto, kar predstavlja 0,14 % zmanjšanje emisij v Sloveniji (glede na leto 2008). 

 

Projekt podjetja Energetika Maribor, d.o.o., čigar investicijska vrednost je ocenjena na 23 mio EUR, je implementacija demonstracijskega objekta z inovativno tehnologijo obnovljive energije integriranega uplinjevanja biomase v lebdečem sloju, ki omogoča uporabo tudi surovih sekancev in zagotavlja visoko kurilno vrednost. Z vodikom in metanom bogat sintezni plin se se v tehnološkem procesu zgorevanja pretvori v toplotno in električno energijo v visoko učinkovitem plinsko-parnem procesu. Gre za inovativno termično izrabo biomase s postopkom alotermičnega uplinjanja, čigar prednost pred običajnim sežiganjem lesne biomase je, da v ozračje ne emitira trdnih delcev. Investicija je namenjena uvajanju obnovljivih virov energije v proizvodni proces in pokrivanju pasovnih potreb vročevodnega sistema Mestne občine Maribor.

Nacionalni demonstracijski projekt pametnih omrežij prijavitelja SODO, d.o.o., čigar investicijska vrednost je ocenjena na 45 mio EUR, je nadgradnja obstoječega  elektroenergetskega sistema na način, da s povezavo obstoječih in novih elementov izboljšamo izkoriščenost obstoječega omrežja in s tem omogočimo vključevanje večjega števila obnovljivih virov v obstoječe omrežje. Poudarek ni na razvoju novih tehnologij, ampak vpeljavi obstoječih sodobnih elementov v konceptu delovanja omrežja. V Sloveniji projekt potrebujeta tako omrežje kot industrija, ki potrebuje poligon za testiranje in dokončanje tehnoloških rešitev. V Sloveniji imamo v segmentu elektronske in elektro industrije močna podjetja, ki 70 % svojih prihodkov ustvarijo z izvozom in zaposlujejo prek 30.000 ljudi. V sklopu nacionalnega demonstracijskega projekta se bodo prijavitelj in partnerji osredotočili le na projekte, kjer so tehnologije že razvite in so bile že preizkušene v manjših pilotnih projektih. Cilj projekta je praktična implementacija industrijskih rešitev v realnem omrežju. Ključen rezultat projekta bodo koncepti, s katerimi bo omogočeno napredno obratovanje in načrtovanje, ki bo omogočalo dodatno priključevanje obnovljivih virov. Sodobni koncepti, ki jih projekt zajema, so krmiljenje razpršenih obnovljivih virov energije, regulacija napetosti in vključevanje aktivnega odjema. Iz vsega tega se razvijejo sodobni koncepti obratovanja in načrtovanja tako na nivoju prenosnega kot distribucijskega omrežja. 

 


V nadaljevanju bodo projekti pregledani in ocenjeni najprej na ravni Evropske investicijske banke. Ocenjevanje projektov na tej ravni bo potekalo eno leto, nato pa sledi še drugi krog ocenjevanja na ravni Evropske komisije in njena odločitev o sofinanciranju, kar bo potekalo do konca leta 2014.Takoj po zaključku drugega kroga presoje bo Evropska komisija države članice za projekte, ki bodo pozitivno ocenjeni, pozvala k njihovi potrditvi, da se s pozitivno ocenjenimi projekti strinjajo in jih podpirajo. Skupna višina zaprošenih sredstev RS na razpisu »NER 300« je 35.963.750 EUR. Po potrditvi pozitivno ocenjenih projektov sledi sklepanje pogodb med deležniki.


 


© 2012 - 2021 Portal Energetika