Novica

Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2022. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 50,3%, na segmentu gospodinjskega odjema 63,6%, na segmentu negospodinjskega odjema pa 47,0%.

Za celoten maloprodajni trg električne energije v Sloveniji je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji.

Znani so končni podatki za leto 2022, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije in stopnje koncentracije na maloprodajnem trgu.

Tokom leta 2022 je bilo na trgu dejavnih 22 dobaviteljev električne energije, od teh jih je 16 dobavljalo električno energijo gospodinjskim odjemalcem. Aprila 2022 so iz trga izstopili trije dobavitelji (Adriaplin, Elektro prodaja EU, Energija direkt), septembra 2022 E.ON Ljubljana in decembra 2022 še Energija gas and power. Decembra 2022 je bilo tako na trgu aktivnih 17 dobaviteljev, od teh jih je 11 dobavljalo električno energijo gospodinjskim odjemalcem.

V preglednicah so za leti 2022 in 2021 prikazani tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na segmentu:

  • celotnega maloprodajnega trga (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • maloprodajnega trga gospodinjskega odjema,
  • maloprodajnega trga negospodinjskega odjema.


Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg

Dobavitelji Tržni deleži 2022 (%) Tržni deleži 2021 (%) Sprememba 2022 - 2021 (%)
GEN-I, d.o.o. 20,7 20,7 + 0,0
ECE, d.o.o. 15,2 14,5 + 0,7
Petrol d.d. Ljubljana 14,4 14,8 - 0,4
Energija Plus, d.o.o. 11,7 12,3 - 0,6
E3, d.o.o. 11,5 11,3 + 0,2
HEP Energija d.o.o. 8,1 4,8 + 3,3
Elektro Energija, d.o.o. 4,9 5,0 - 0,1
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 4,2 4,5 - 0,3
Talum Kidričevo, d.d. 2,6 4,4 - 1,8
SIJ Acroni d.o.o. 2,4 2,7 - 0,3
Mercator, d.d. 1,2 1,2 + 0,0
E.ON Ljubljana, d.o.o. 0,5 1,1 - 0,6
Ostali 2,6 2,7 - 0,1
Indeks CR3 50,3 50,0 + 0,3
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1273 1259  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2022 dosegel dobavitelj GEN-I z 20,7% tržnim deležem. Na drugo mesto se je vrnil dobavitelj ECE s 15,2% tržnim deležem, tretji največji je PETROL z 14,4% prodane električne energije na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2022 znašal 50,3%, kar je za 0,3 odstotne točke več kot leta 2021. Za celoten maloprodajni trg je značilna srednja stopnja tržne koncentracije, saj je indeks HHI v letu 2022 znašal 1273 in se je v primerjavi s stanjem leta 2021 nekoliko povečal.

V letu 2022 je najbolj okrepil svoj tržni delež dobavitelj HEP Energija (povečanje za +3,3 odstotne točke glede na leto 2021), manjše povečanje deleža je evidentirano še pri ECE (+0,7 odstotne točke) in E3 (+0,2 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže v letu 2022 zmanjšali, razen dobavitelja GEN-I, ki je ohranil tržni delež iz 2021. Največ tržnega deleža sta v letu 2022 izgubila TALUM (-1,8 odstotne točke) in Energija Plus (-0,6 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2022 so dostopni v časovni vrsti.


Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži 2022 (%) Tržni deleži 2021 (%) Sprememba 2021 - 2021 (%)
GEN-I, d.o.o. 34,9 29,4 + 5,5
ECE, d.o.o. 14,6 14,8 - 0,2
E3, d.o.o. 14,1 13,6 + 0,5
Energija Plus, d.o.o. 12,3 12,7 - 0,4
Elektro Energija, d.o.o. 12,2 12,6 - 0,4
Petrol d.d. Ljubljana 9,9 10,7 - 0,8
E.ON Ljubljana, d.o.o. 1,3 3,4 - 2,1
Ostali 0,7 2,8 - 2,1
Indeks CR3 63,6 57,8 + 5,8
Indeks HHI vseh dobaviteljev 2033 1725  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023

Za segment gospodinjskega odjema je značilna dominanca dobavitelja GEN-I, ki ohranja vodilni tržni delež od leta 2016 in je v letu 2022 z največ prodane električne energije dosegel 34,9% tržni delež. Razlika pred ostalimi dobavitelji se še naprej povečuje, saj je drugi dobavitelj ECE dosegel 14,6% tržni delež, tretji E3 pa 14,1% od celotne prodaje na tem segmentu trga. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2022 znašal 63,6% in se je povečal za 5,8 odstotne točke glede na stanje konec leta 2021 največ na račun največjega dobavitelja. Razlog za takšno povečanje so spremembe na trgu, saj sta decembra 2021 prenehala z dejavnostjo prodaje električne energije dobavitelja Telekom Slovenije in INVOLTA, konec marca 2022 pa je prenehalo članstvo v bilančni shemi operaterja trga in izstop iz trga še treh manjših dobaviteljev (Elektro prodaja EU, Adriaplin in Energija direkt). Skupni tržni delež vseh petih dobaviteljev, ki so izstopili iz trga, je za segment trga gospodinjstev leta 2021 znašal 2,1%. Ker je pri največjem dobavitelju evidentirano znatno povečanje števila prevzemno-predajnih mest (od decembra 2021 do decembra 2022 porast za 46.800), je mogoče sklepati, da je največ odjemalcev od teh dobaviteljev prevzel ta dobavitelj. Poleg dobavitelja GEN-I je dobavo energije povečal zgolj še E3 (+0,5 odstotne točke večji tržni delež), medtem ko so vsi ostali dobavitelji svoje tržne deleže v letu 2022 glede na leto prej zmanjšali. Od aktivnih dobaviteljev so največ tržnega deleža leta 2022 glede na stanje konec leta 2021 izgubili dobavitelji PETROL, Energija Plus in Elektro Energija.

Medtem ko je segment trga gospodinjskega odjema še leta 2021 ostal v mejah srednje stopnje koncentracije (indeks HHI pod 1800), je stanje konec leta 2022 že izkazovalo visoko stopnjo koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 2033.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2022 so dostopni v časovni vrsti.


Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži 2022 (%) Tržni deleži 2021 (%) Sprememba 2022 - 2021 (%)
Petrol d.d. Ljubljana 16,0 16,3 - 0,3
GEN-I, d.o.o. 15,6 17,4 - 1,8
ECE, d.o.o. 15,4 14,5 + 0,9
Energija Plus, d.o.o. 11,5 12,2 - 0,7
HEP Energija d.o.o. 11,1 6,6 + 4,5
E3, d.o.o. 10,5 10,5 + 0,0
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 5,8 6,1 - 0,3
Talum Kidričevo, d.d. 3,6 6,0 - 2,4
SIJ Acroni d.o.o. 3,3 3,8 - 0,5
Elektro Energija, d.o.o. 2,2 2,2 + 0,0
Mercator, d.d. 1,7 1,6 + 0,1
Ostali 3,3 2,8 + 0,5
Indeks CR3 47,0 48,2 - 1,2
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1188 1193  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023

Na segmentu negospodinjskega odjema je v letu 2022 prevzel največji tržni delež dobavitelj PETROL z 16,0%, sledita GEN-I z 15,6% in ECE z 15,4% vse prodane električne energije na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2022 znašal 47,0%, kar je za 1,2 odstotne točke manj kot leta 2021. Na trgu se v letu 2022 ohranja srednja stopnje koncentracije.

V letu 2022 je najbolj povečal svoj tržni delež dobavitelj HEP Energija (+4,5 odstotne točke več kot v letu 2021), sledijo ECE (+0,9 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže v letu 2022 glede na leto prej ohranili ali zmanjšali. Tržni delež se je leta 2022 glede na leto 2021 najbolj zmanjšal pri dobaviteljih TALUM (-2,4 odstotne točke) ter GEN-I (-1,8 odstotne točke).

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika