Novica

Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2023. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 52,6 %, na segmentu gospodinjskega odjema 65,1 %, na segmentu negospodinjskega odjema pa 49,1 %. V letu 2023 je iz trga izstopil en dobavitelj, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti prodaje električne energije končnim porabnikom.

Za slovenski maloprodajni trg električne energije je značilna zmerna stopnja koncentracije (1000 ≤ HHI < 1800).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji.

Na podlagi podatkov za prvo polovico leta 2023 so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije in stopnje koncentracije na maloprodajnem trgu.

Tokom leta 2022 je iz trga izstopilo pet dobaviteljev, z začetkom leta 2023 pa še en dobavitelj. Junija 2023 je bilo na trgu dejavnih šestnajst dobaviteljev električne energije, enajst od teh je dobavljalo električno energijo gospodinjskim odjemalcem.

V preglednicah so za obdobje prve polovice leta 2023 (H1-2023) in celotno leto 2022 prikazani doseženi tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na segmentu:

  • celotnega maloprodajnega trga (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • maloprodajnega trga gospodinjskega odjema,
  • maloprodajnega trga negospodinjskega odjema.

 


Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg

Dobavitelji Tržni deleži H1-2023 (%) Tržni deleži 2022 (%) Sprememba H1-2023 - 2022 (%)
GEN-I, d.o.o. 21,8 20,7 + 1,1
ECE, d.o.o. 16,1 15,2 + 0,9
Petrol d.d. Ljubljana 14,7 14,4 + 0,3
Energija Plus, d.o.o. 12,5 11,7 + 0,8
HEP Energija d.o.o. 9,9 8,1 + 1,8
E3, d.o.o. 9,0 11,5 - 2,5
Elektro Energija, d.o.o. 5,0 4,9 + 0,1
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 4,4 4,2 + 0,2
SIJ Acroni d.o.o. 2,6 2,4 + 0,2
Talum Kidričevo, d.d. 0,9 2,6 - 1,7
Ostali 3,1 4,3 - 1,2
CR3 52,6 50,3 + 2,2
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1352 1273  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je po polovici leta 2023 dosegel dobavitelj GEN-I z 21,8 % tržnim deležem. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2023 znašal 52,6 %, kar je za 2,2 odstotne točke več kot v letu 2022. Za celoten maloprodajni trg je značilna srednja stopnja tržne koncentracije, saj je indeks HHI v prvi polovici leta 2023 znašal 1352 in se je v primerjavi s stanjem leta 2022 nekoliko povišal.

Po polovici leta 2023 je najbolj okrepil tržni delež dobavitelj HEP Energija (povečanje +1,8 odstotne točke glede na stanje celotnega leta 2022), sledi GEN-I (+1,1 odstotne točke), ECE (+0,9 odstotne točke) in Energija Plus (+0,8 odstotne točke). Največ tržnega deleža sta v prvi polovici leta 2023 izgubila E3 (-2,5 odstotne točke) in TALUM Kidričevo (-1,7 odstotne točke).


Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži H1-2023 (%) Tržni deleži 2022 (%) Sprememba H1-2023 - 2022 (%)
GEN-I, d.o.o. 36,5 34,9 + 1,6
ECE, d.o.o. 14,4 14,6 - 0,2
E3, d.o.o. 14,2 14,1 + 0,1
Energija Plus, d.o.o. 12,2 12,3 - 0,1
Elektro Energija, d.o.o. 12,2 12,2 + 0,0
Petrol d.d. Ljubljana 9,9 9,9 + 0,0
Ostali 0,6 2,0 - 1,4
CR3 65,1 63,6 + 1,5
Indeks HHI vseh dobaviteljev 2142 2033  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023

Za segment gospodinjskega odjema je značilna dominanca dobavitelja GEN-I, ki ohranja vodilni tržni delež od leta 2016 in je po polovici leta 2023 z največ dobavljene energije dosegel 36,5 % tržni delež. Razlika pred ostalimi dobavitelji se povečuje, drugi dobavitelj ECE je dosegel 14,4 % in tretji dobavitelj E3 14,2 % delež celotne prodaje na tem segmentu trga. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2023 znašal 65,1 % in se je povečal za 1,5 odstotne točke glede na stanje konec leta 2022 največ na račun največjega dobavitelja. Razlog za takšno povečanje so spremembe na trgu tokom leta 2022, ko je iz trga izstopilo pet dobaviteljev (E.ON Ljubljana, Energija Gas & Power, Elektro prodaja EU, Adriaplin in Energija direkt), čigar skupni tržni delež za segment trga gospodinjstev je leta 2022 znašal 1,4 %. Pri največjem dobavitelju je evidentiran največji porast števila prevzemno-predajnih mest v prvi polovici leta 2023 napram 2022 (dvig za 5 %). Po polovici leti 2023 so število prevzemno-predajnih mest povečali še Energija Plus, PETROL in ECE, kar pa ni vplivalo na povečanje tržnega dela. Za segment trga gospodinjskega odjema je od leta 2022 dalje značilna visoka stopnje koncentracije (indeks HHI nad 1800). Po polovici leta 2023 je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 2142.


Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži H1-2023 (%) Tržni deleži 2022 (%) Sprememba H1-2023 - 2022 (%)
ECE, d.o.o. 16,8 15,4 + 1,4
Petrol d.d. Ljubljana 16,7 16,0 + 0,7
GEN-I, d.o.o. 15,6 15,6 + 0,0
HEP Energija d.o.o. 14,1 11,1 + 3,0
Energija Plus, d.o.o. 12,6 12,2 - 0,8
E3, d.o.o. 6,8 10,5 - 3,7
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 6,2 5,8 + 0,4
SIJ Acroni d.o.o. 3,7 3,3 + 0,4
Elektro Energija, d.o.o. 2,0 2,2 - 0,2
Talum Kidričevo, d.d. 1,3 3,6 - 2,3
Ostali 4,2 4,3 - 0,1
CR3 49,1 47,0 + 2,1
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1294 1188  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2023

Na segmentu negospodinjskega odjema je v prvi polovici 2023 največji tržni delež prevzel dobavitelj ECE z 16,8 %, sledita PETROL z 16,7 % in GEN-I z 15,6 % vse prodane električne energije na tgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je po polovici leta 2023 znašal 49,1 % in se je povečal za 2,1 odstotne točke napram stanju konec leta 2022. Na segmentu trga se nadaljuje srednja stopnja koncentracije, indeks HHI vseh dobaviteljev je po polovici leta 2023 znašal 1294. Tokom leta 2022 so prenehali s prodajo manjši dobavitelji (E.ON Ljubljana, Energija Gas & Power, Elektro prodaja EU, Adriaplin in Energija direkt), v začetku leta 2023 pa je iz trga izstopil še dobavitelj Mercator. Skupni delež teh dobavitelj je za segment trga negospodinjskega odjema leta 2022 znašal 1,9 %.

Po polovici leta 2023 je najbolj okrepil svoj tržni delež dobavitelj HEP Energija (povečanje za +3,0 odstotne točke), sledijo ECE (+1,4 odstotne točke) in PETROL (+0,7 odstotne točke). Pri dobavitelju HEP Energija je evidentiran tudi največji porast števila prevzemno-predajnih mest v prvi polovici leta 2023 napram 2022 (dvig za 9 %). Po polovici leti 2023 se je število prevzemno-predajnih mest povečalo zgolj še pri dobavitelju ECE, pri vseh ostalih na tem segmentu trga pa zmanjšalo. Največji padec tržnega deleža po polovici leta 2023 je opazno pri dobavitelju E3 (-3,7 odstotne točke) in TALUM Kidričevo (-2,3 odstotne točke).

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika