Novica

Ugodnejša posojila in nepovratna sredstva Eko sklada za javni sektor

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 75/2017 objavil nov javni poziv občinam za ugodnejša posojila za okoljske naložbe; na območjih, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka, pa so na voljo tudi nepovratna sredstva za zamenjavo zastarelih komunalnih vozil. Celotnemu javnemu sektorju so namenjena nova nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb v njihovi lasti.

V okviru javnega poziva 60LS17 je lokalnim skupnostim na voljo 5,0 mio EUR sredstev za ugodno kreditiranje okoljskih naložb za posamične ukrepe obnove stavb ter za novogradnje, katerih energijska učinkovitost dosega zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, kot veljajo za javne stavbe. Posojila so na voljo po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,0 %, z odplačilno dobo do 15 let z vključenim moratorijem do največ enega leta in deležem kredita do 85 % priznanih stroškov naložbe.

Nova posojila v skupni višini 10,0 mio EUR so v okviru javnega poziva 61ONS17 na voljo za naložbe občin v nove skoraj nič-energijske stavbe družbenega pomena (šole, vrtce, knjižnice, telovadnice, muzeje, itd.). Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 0 %, odplačilna doba je do 15 let z vključenim moratorijem do največ enega leta, delež kredita pa znaša do 85 % priznanih stroškov naložbe.

Kot novost je v okviru javnega poziva 52SUB-JS17 namenjenih 4,0 mio EUR nepovratnih sredstev za energetsko obnovo stavb v lasti javnega sektorja (občin in Republike Slovenije) v višini 25 % priznanih stroškov naložbe brez DDV. Sredstva so namenjena za ukrepe toplotne izolacije zunanjega ovoja stavbe, zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni, vgradnjo toplotne črpalke ali kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, za zamenjavo toplotne postaje oziroma za priklop na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnjo sprejemnikov sončne energije, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave in za optimizacijo sistema ogrevanja.

Prvič so preko javnega poziva 60SUB-KVLS17 na voljo nepovratna sredstva za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Namen je zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev, kar bo izboljšalo kakovost zraka in bivanja na območjih teh občin. Višina nepovratne finančne spodbude je do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika