Novica

Uredba o DPN za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Namen rekonstrukcije je nadgradnja obstoječega enosistemskega daljnovoda v dvosistemski, s čimer se bo povečala njegova zmogljivost. Ta je potrebna zaradi predvidene izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, razvojnih načrtov termoelektrarn Trbovlje in Brestanica ter zaradi zagotavljanja zanesljivosti oskrbe Dolenjske in Bele krajine z električno energijo. Predmet DPN je del rekonstrukcije obstoječega daljnovoda na odseku 2, ki poteka po območju mestne občine Novo mesto ter manjši del po območju občine Šmarješke Toplice.


Uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.


Uredba bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


© 2012 - 2021 Portal Energetika