Novica

Uredba o DPN za prenosne plinovode zanke do Zreč

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosne plinovode zanke do Zreč, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Država bo zaprosila tudi za pomoč iz solidarnostnega sklada EU, eden od virov pa bodo zavarovalni zneski ter ugodni krediti Evropske investicijske banke (EIB).

Z izgradnjo prenosnih plinovodov zanke do Zreč bodo zagotovljeni pogoji za povečan odjem ter nemoten in varen prenos zemeljskega plina do odjemalcev v Zrečah in Slovenski Bistrici, ki jih obstoječa plinovoda sedaj ne pokrivata. Hkrati pa se bo z izgradnjo tega plinovoda povečala tudi zanesljivost obratovanja in nemotenega prenosa plina po prenosnem omrežju do odjemalcev v Slovenskih Konjicah, Zrečah in Slovenski Bistrici.

 

Ureditve načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom posegajo na območje občin Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Državni prostorski načrt obsega ureditve za prenosni plinovod R21AZ na odseku Konjiška vas–Oplotnica–Zreče dolžine 12,3 km in za prenosni plinovod P21AZ1 na odseku Oplotnica–Slovenska Bistrica  dolžine 8,9 km. Na odseku Zreče–Oplotnica–Slovenska Bistrica plinovod poteka ob obstoječem prenosnem plinovodu P142. Na odseku Oplotnica – Konjiška vas pa je plinovod na novo umeščen v prostor.

 

Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega dovoljenja.


© 2012 - 2024 Portal Energetika