Novica

Uredba o DPN za rekonstrukcijo daljnovoda Šoštanj - Podlog

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji 95. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj - Podlog.

Prvi rok za oddajo vlog je 1. 9. 2016, naslednji pa 21. 11. 2016.

Uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje. Z državnem prostorskem načrtu (DPN) se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • odstranitev obstoječega daljnovoda 220 kV Šoštanj–Podlog;
  • gradnja daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog, ki zajema gradnjo stebrov s temelji in napenjanje vodnikov z obesno in spojno opremo, namestitev svetilk, opozorilnih krogel in oznak za preprečitev zaletavanja ptic na vodnike ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav;
  • gradnja novih dostopnih poti do stojnih mest stebrov daljnovoda in rušitev obstoječih poti, ki ne bodo več v uporabi;
  • preureditev obstoječe infrastrukture, ki jo križajo daljnovodi;
  • posek gozda in sanacija gozdnega roba na mestih poseka.

V DPN, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega in okoljevarstvenega urejanja prostora.

Cilji načrtovanih prostorskih ureditev so:

  • povečanje prenosnih zmogljivosti v tem delu države (Šaleška dolina in širše),
  • zagotovitev dodatnih prenosnih zmogljivosti med TEŠ in RTP Podlog,
  • zanesljivost obratovanja TEŠ (bloka 5 in 6) in prenosa proizvedene energije v omrežje Slovenije.

Trasa daljnovoda bo potekala vzporedno z obstoječim enosistemskim 400-kilovoltnim daljnovodom Šoštanj–Podlog in bo bo potekala čez ozemlje občin Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela in Žalec.

Vir: MOP


© 2012 - 2022 Portal Energetika