Novica

Uredba o državnem prostorskem načrtu za plinsko–parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za plinsko–parno elektrarno v Termoelektrarni Trbovlje. Veljati bo začela petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj in prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorskih ureditev, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. (ki ni proračunski uporabnik in za to investicijo ne bo potreboval poroštva Republike Slovenije).


© 2012 - 2021 Portal Energetika