Novica

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Uredba, s katero Vlada RS v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) sprejme državni prostorski načrt, daje v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZUPUDPP podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Izbrani koncesionar v občini Cerklje na Gorenjskem bo zgradil distribucijsko omrežje zemeljskega plina za oskrbo porabnikov v tej občini. To distribucijsko omrežje se prične na odcepu Šenčur, na obstoječem 50 bar plinovodu R29 Vodice–Britof, in zaključi s predvideno merilno regulacijsko postajo (MRP) Cerklje, znotraj poslovnega kompleksa Brnik, ob cesti Kranj–Brnik. Distribucijsko omrežje bo dolžine približno 2.870 m, plinovodna cev bo premera DN 100 mm do vključno DN 200 mm, delovni tlak bo 50 barov.

Ureditveno območje državnega prostorskega načrta obsega:

  • trajne objekte plinovoda (parcele, ki jih je treba odkupiti zaradi gradnje odcepna in odcepne čistilne postaje Šenčur ter sprejemne čistilne postaje in MRP Cerklje),
  • traso plinovoda (območje 24 metrskega pasu (2 × 12 m od osi plinovoda), znotraj katerega se nahaja 12 metrski (5,0 m + 7,0 m) delovni pas načrtovanega plinovoda) in optičnega kabla (parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo državnega prostorskega načrta, po izvedbi le-tega pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje - investitor na teh parcelah pridobiva služnostno pravico),
  • prestavitev objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, na katerih se po izvedenih posegih vzpostavi prejšnje stanje,
  • zemljišča na območju dovoznih cest in na območjih prestavitev objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, namenska raba se ne spremeni,
  • delovišče.

© 2012 - 2022 Portal Energetika