Novica

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji sprejela Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki omogoča ustrezno obravnavanje izvajanja meritev pri obstoječih srednjih kurilnih napravah, obratovanje kurilnih naprav ob izpadu čistilnih naprav za čiščenje odpadnih plinov ter mejne vrednosti za emisijo snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, ki uporabljajo masti in olja iz živalskih stranskih proizvodov.

Upravljavci srednjih kurilnih naprav na emulgirani naravni bitumen in težko kurilno olje olje morajo po novem zagotavljati trajne meritve žveplovega dioksida le v primeru, če uporabljajo goriva z vsebnostjo žvepla večjo kot en masni odstotek, za kar potrebujejo posebno dovoljenje. Prav tako ni potrebno več zagotavljati trajnih meritev za srednje kurilne naprave, ki letno obratujejo manj kot 500 ur.

Za kurilne naprave na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin s toplotno močjo manjšo od 10 MW in kurilne naprave na plinsko olje vhodne toplotne moči manjše od 5 MW, obratovalni monitoring s strani pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa ni potreben. Potrebno pa je najmanj enkrat letno zagotoviti nastavitev zgorevanja, ki jo mora izvesti s strani proizvajalca naprave pooblaščeni serviser.

V malih kurilnih napravah v lesno predelovalnih obratih se s to uredbo dovoljuje kurjenje obdelanega neonesnaženega lesa prve kategorije ter lesa z večjo vsebnostjo vlage v malih in srednjih kurilnih napravah, če so naprave temu prirejene. Če so srednje kurilne naprave opremljena z razžveplevalno napravo, se lahko v njih kuri premog in koks z vsebnostjo celotnega žvepla več kot en odstotek mase goriva. V srednjih kurilnih napravah se lahko po novem kuri tudi trdno gorivo, pripravljeno iz odpadkov iz neonesnažene ali delno onesnažene biomase.

Če se v srednjih kurilnih napravah uporablja kot gorivo živalske masti in olja s povišano vsebnostjo dušika, veljajo po novem višje dovoljene vrednosti za emisijo dušikovih oksidov.

Predmet Uredbe je tudi delovanje kurilnih naprav na območjih degradiranega okolja, na katerem se izvajajo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja. Za ta območja je po novem namesto dvoletnega roka uskladitve malih kurilnih naprav z najnovejšimi (t.j. najnižjimi) mejnimi vrednostmi emisij predvideno skrajšanje roka prehodnih določb za obstoječe male in srednje kurilne naprave za tri leta (prehodne določbe ne določajo najnovejših mejnih vrednosti emisij, temveč ustrezno zmanjševanje emisij glede na starost kurilne naprave), razen v primeru, ko so v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja in njegovih delov na območju degradiranega okolja predvideni drugačni roki in dodatne obveznosti za upravljavce malih ali srednjih kurilnih naprav.

Za namen izboljšanja kakovosti zraka so se nekateri prehodni roki prilagoditve starih kurilnih naprav nižjim mejnim vrednostim emisij skrajšali za nekaj let.

Za namen ozaveščanja kupcev in vzpodbujanje nabave kurilnih naprav z manjšimi emisijskimi vrednostmi, Je v uredbi predvideno označevanje malih kurilnih naprav do moči 100 kW z nalepkami emisijske učinkovitosti (po zgledu označevanja učinkovitosti gospodinjskih aparatov z energijskimi nalepkami).


© 2012 - 2024 Portal Energetika