Novica

Uredba o izvajanju odločbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji do leta 2020

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), s katero je zaradi preseganja letnega cilja dovoljenih emisij TGP v letu 2013 v leto 2014 prenesla presežek dodeljenih pravic.

Odločba (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) določa nacionalne obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja s pravicami do emisije TGP. Obveznost zmanjšanja emisij TGP iz Odločbe se tako nanaša na emisije iz naslova rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, emisije iz rabe goriv v prometu, emisije iz rabe goriv v malih in srednje velikih podjetjih v industriji in energetiki, ubežne emisije iz energetike, procesne emisije iz industrijskih postopkov, emisije zaradi rabe topil in drugih proizvodov, emisije iz kmetijstva ter emisije iz ravnanja z odpadki. Slovenija je zavezana temu, da se njene emisije TGP v naštetih sektorjih do leta 2020 ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na leto 2005. Obveznosti so določene za celotno obdobje 2013−2020, preverjajo pa se na letni ravni. Z izpolnjevanjem zavez iz Odločbe Slovenija prispeva k izpolnjevanju ciljev podnebno energetskega svežnja EU do leta 2020 ter zavez, ki jih je EU sprejela v okviru t.i. drugega obdobja kjotskega protokola.

Trenutno se zaključuje cikel preverjanja izpolnjevanja emisij za leto 2013. Slovenija je imela v tem letu pravico do letnih emisij v predmetnih sektorjih v višini 10.925.247 t ekv CO2, beležila pa je za 1.398.671 t ekv CO2 emisij manj. Ker lahko skladno z Odločbo presežke dodeljenih letnih emisij prenaša v naslednja leta, sprejeta Uredba ta obseg pravic prenaša v leto 2014.

Za doseganje ciljnih vrednosti iz Odločbe je Vlada konec leta 2014 sprejela Operativni program zmanjševanja izpustov TGP do leta 2020. Program se izvaja, o izvajanju in učinkih pa se letno poroča. Spremljanje emisij kaže na to, da se je pozitivni trend zmanjšanja emisij iz preteklih let v zadnjih letih obrnil, saj je bila v letu 2015 zabeležena 1,3 odstotna rast emisij, kljub temu pa je skupek emisij TGP še vedno znatno pod dovoljenim. Prve ocene kažejo na povečanje tudi v letu 2016, zaradi česar je treba okrepiti izvajanje ukrepov, zlasti v prometu. Naslednje letno celovito poročilo o izvajanju bo pripravljeno in javnosti predstavljeno naslednji mesec.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika