Novica

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pri pregledu Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije je bilo ugotovljeno, da je potrebno v uredbi spremeniti določbe o načinu določanja ponderjev za posamezne odjemne skupine, ker so sedanje določbe v tretjem odstavku  tretjega člena napisane tako, da se jih sploh ne da izvajati.


Hkrati se v uredbi črta odjemna skupina javna razsvetljava, ker je od leta 2012 ni več v drugih aktih agencije za energijo.


V letu 2012 je v podporno shemo vstopilo 1410 novih elektrarn s skupno nazivno močjo 214,7 MW, od tega je bilo kar 1353 sončnih elektrarn. Konec leta 2012 je bilo tako skupaj v podporno shemo uvrščenih 2543 elektrarn s skupno nazivno močjo 375,5 MW, kar predstavlja približno 11 % vseh instaliranih zmogljivosti v republiki Sloveniji.
 
Za izvajanje podporne sheme v letu 2013 je Center za podpore pri Borzenu konec leta 2012 ocenil, da bo s prispevki za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje potrebno zagotoviti blizu 125 mio EUR, kar je trikrat več, kot v preteklem obdobju, ko se je s prispevkom na letni ravni zbralo okrog 42 mio EUR.

 

Na osnovi ocene o potrebnih sredstvih je Agencija RS za energijo pripravila Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije,  ki je začel veljati 1.2.2013 s katerim so se prispevki, ki jih morajo plačevati končni porabniki električne energije zvišali na trikratno vrednost. Po uveljavitvi nove višine prispevka so predstavniki industrije preko GZS sprožili pobudo, da se preverijo zmožnosti za znižanje tega prispevka, ki draži ceno električne energije in tako ogroža njihovo konkurenčnost s tem pa so ogrožena tudi delovna mesta v industriji.

 

Nova vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo v treh mesecih spremenila sistem prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE s ciljem razbremeniti slovensko industrijo z znižanjem cen električne energije za 10 odstotkov.


© 2012 - 2024 Portal Energetika