Novica

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka (okoljska dajatev) z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Do uveljavitve novega sklepa Vlade RS, od 1. 4. 2016 znaša znesek na enoto obremenitve zraka z emisijo CO2 17,3 eura.

Do sedaj veljavno Uredbo o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida je bilo treba uskladiti z Uredbo Komisije (veljati je začela 1. 7. 2014) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom.

Oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva predstavljajo državno pomoč. Do nje so upravičeni upravljavci naprav, ki so pridobili dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in so pridobili odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve. Do oprostitve plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva so v novi uredbi upravičeni omenjeni upravljavci naprav, če za gorivo, ki jo uporabljajo v napravi, za upravljanje katere so pridobili dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, plačajo vsaj najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti. Upravljavci, ki so pridobili dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov na  osnovi predpisov, ki urejajo trošarine, bodo morali plačati okoljsko dajatev v višini najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti.

Na podlagi podatkov o porabi goriva v napravah, ki so oproščene plačila trošarine, se ocenjuje  povečanje prilivov v proračun RS v višini 1,5 mio EUR na letnem nivoju.

Uredbe ukinja oprostitev plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva za utekočinjen naftni plin in zemeljski plin kot gorivo za pogon, zaradi česar so dodatni prilivi v proračun RS ocenjeni na okoli 500.000 EUR letno. Ukinja se tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo fluoriranih toplogrednih plinov, saj je za ravnanje z omenjenimi plini sprejete nova evropska zakonodaja, s čimer se bodo prilivi v proračun RS zmanjšali za 800.000 EUR letno.

Uveljavite uredbe je predvidena s 1. 4. 2016, zato se povečanje prilivov v proračun, iz naslova okoljskih dajatev, ocenjuje na 2,6 mio EUR.

 

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 22/2016.


Povezava na uredbo


Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika