Novica

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, je povzemala Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju Direktiva 2005/32/ES). Direktivo 2005/32/ES je v letu 2009 nadomestila Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES).

Nova Direktiva 2009/125/ES razširja področje uporabe in sicer iz proizvodov, ki rabijo energijo na proizvode, ki so povezani z energijo, kar v praksi pomeni, da so zajeti tudi proizvodi, kot so okna, izolacijski materiali, sanitarne pipe, tuši. Zaradi tega je potrebno nacionalno zakonodajo uskladiti z evropskimi smernicami.

Pravna podlaga za sprejem nacionalnega predpisa je v sedmem odstavku 20. člena  novele Energetskega zakona – EZ-E (Uradni list RS, št. 10/12) oziroma v sedmem odstavku 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12). Na tej podlagi bo sočasno z razveljavitvijo Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, sprejet Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, katerega bo izdal minister za infrastrukturo in prostor.


© 2012 - 2022 Portal Energetika