Novica

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za RTP 110/20 kV Dobruška vas

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas.

Državno pravobranilstvo RS je pooblastila, da v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe prek informacijskega sistema za podporo informatizirane zemljiške knjige vloži predlog za izbris zaznambe začasnih ukrepov.

Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) določa, da vlada lahko z uredbo za določeno območje sprejme začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora, če obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena, oz. da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

Z dnem uveljavitve Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) nevarnost, zaradi katere je bila sprejeta Uredba o začasnih ukrepih, ni več utemeljena.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika