Novica

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje.

 

S predlogom uredbe Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Vladi Republike Slovenije predlaga, da podeli rudarsko pravico za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora. Pravna podlaga za izdajo uredbe (koncesijskega akta) je prvi odstavek 35. člena Zakona o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Za navedeno lokacijo vlagatelj vloge, gospodarska družba O-projekt iz Kočevja, ne uveljavlja izpolnjevanja katerega od posebnih pogojev za podelitev rudarske pravice brez javnega razpisa (drugi odstavek 34. člena ZRud-1), zato se skladno s prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko pridobi na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovo podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Četrti odstavek 35. člena ZRud-1 določa, da ministrstvo predlaga vladi izdajo koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične osebe, če v postopku za izdajo rudarskega koncesijskega akta ugotovi, da ta oseba izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona in da so za nameravano izkoriščanje mineralnih surovin izpolnjeni tudi drugi, s tem zakonom predpisani pogoji. Nadalje sedmi odstavek 40. člena ZRud-1 določa, da če po končanih preveritvah ministrstvo, pristojno za rudarstvo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta, predlaga vladi izdajo takšnega rudarskega koncesijskega akta, s katerim se določi obveznost javnega razpisa za pridobitev nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.


© 2012 - 2023 Portal Energetika