Novica

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola.

Reka Sava

V členu, ki določa del vodnega telesa srednje Save po kotah zgornje in spodnje vode, na katerih se podeli koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije, se spreminja spodnja kota, ki v tem delu zagotavlja zveznost izvajanja vodnih pravic na vodnih telesih reke Save.

Med pojme, ki jih določa uredba, je dodana tudi opredelitev akumulacijskega bazena. Pojasnjuje se način ugotavljanja pojava evtrofikacije v akumulacijskih bazenih s sklicem na ustrezni predpis, popravlja neustrezno urejeno obveznost koncesionarja, da mora zagotavljati poplavno varnost tudi za nove objekte. Med obveznosti pa se dodaja tudi obveznost monitoringa stanja voda pred posegom, v času gradnje in v času obratovanja ter obveznost dopustiti uporabo akumulacijskega bazena tudi za splošno rabo ali oskrbo s pitno vodo, če to bistveno ne poslabša pogojev izvajanja vodne pravice.

Uredba spreminja tudi začetek teka roka koncesije tako, da se nanaša na pridobitev uporabnega dovoljenja, s čimer se trajanje koncesije izenači z obdobjem plačevanja za koncesij.


© 2012 - 2021 Portal Energetika