Novica

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih Natura 2000

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

S spremenjeno oziroma dopolnjeno uredbo se v predpis dodajata dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti in sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med prehodne določbe. Po uveljavitvi te novele pa je bilo ugotovljeno, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje, zato je bilo te določbe treba ustrezno umestiti.

V vsebinskem smislu se besedilo zadevnih odstavkov ne spreminja, razen dopolnitve prvega odstavka, ki se nanaša na obveznost presoje sprejemljivosti tistih posegov v naravo, ko gre za posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno s predpisi o varstvu okolja. Ker pa že Zakon o ohranjanju narave v drugem odstavku 101.d člena določa, da je presojo tistih posegov v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti ne glede na to, če je bila presoja sprejemljivosti posegov v naravo že izvedena v okviru presoje sprejemljivosti planov, tudi ta dodatna določba ne pomeni spremembe veljavne ureditve.

Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika