Novica

Uredba o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij TGP

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije k predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP) v državah članicah v obdobju 2021– 2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij TPG in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami.

Slovenija meni, da bo predlog omogočil ustrezno osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo državam članicam omogočil učinkovit napredek pri doseganju zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij TGP.

Slovenija si bo v pogajanjih dodatno prizadevala za pošteno porazdelitev naporov med državami članicami v skladu z zmožnostmi in sposobnostmi posamezne države članice ter v skladu s priznanimi posebnostmi nekaterih držav članic na tem področju, med katerimi je tudi Slovenija.

Slovenija se strinja s predlagano ureditvijo, ki določa najnižje prispevke držav članic za skupno zmanjšanje emisij v obdobju 2021-2030 ter pravila za določanje dodeljenih letnih emisij in oceno napredka, vendar se bo zavzemala še za dodatno prožnost, glede na svoje posebnosti in zmožnosti.

Slovenija se strinja s predlaganim 15 % nacionalnim ciljem zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 v primerjavi z letom 2005. Izraža pa pomislek na predlog Evropske komisije, da se ravni letnih emisij določijo na podlagi krivulje linearnega zmanjšanja, ki se začne leta 2020 na osnovi povprečja emisij v obdobju 2016 – 2018 in konča leta 2030 na ciljni vrednosti. Slovenija si bo zaradi tega v procesu obravnave zakonodajnega predloga prizadevala, da se v zadostni meri ovrednoti preseganje ciljev zmanjševanja emisij, ki ga pričakujemo do leta 2020.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika