Novica

Ureditev statusa sredstev na področju izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z Informacijo o ureditvi statusa sredstev na področju izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter drugih dejavnosti, ki jih za ustanovitelja izvaja Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

Po zaključeni javni obravanavi EZ-1 je bilo evidentiranih preko 900 pripomb na posamezne člene predloga zakona s strani 67 pripombodajalcev.

Vlada RS soglaša, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor osnovna sredstva, ki jih ima ARAO evidentirane v zabilančni evidenci v vrednosti 10.070.566,17 EUR na dan 2. 1. 2013, poknjiži v poslovne knjige ministrstva. Prav tako vlada soglaša s prerazporeditvijo ustvarjenega dobička ARAO iz preteklih let v skupni višini 567.730,59 EUR med nerazporejen dobiček iz preteklih let in daje soglasje k uporabi nerazporejenega dobička iz preteklih let za pokrivanje tekoče izgube nastale v letu 2012, v skupni višini 556.198,87 EUR.


Vlada RS je sprejela, da ARAO znesek 11.531,72 EUR, ki ga ima evidentiranega na kapitalu in predstavlja razliko med dobički preteklih let in izgubo tekočega leta v računovodskih izkazih za leto 2012, nakaže v proračun Republike Slovenije.


© 2012 - 2023 Portal Energetika