Novica

Ustanovljen Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo LEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Za izboljšanje procesa priprave in izvajanja lokalnih energetskih konceptov (LEK) je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo LEK, ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) minister za infrastrukturo izdaja Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju: LEK). Pravilnik določa metodologijo priprave in obvezno vsebino LEK ter poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz LEK. Na podlagi LEK se v okviru obstoječe zakonodaje načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalnih skupnosti, razvoj povezovanja sektorjev, ki porabljajo in proizvajajo energijo, učinkovita raba energije, njeni prihranki, uporaba obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in digitalizacije, izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti.

Večletne izkušnje s pripravo LEK-ov in njihovim izvajanjem kažejo, da so v praksi področja oz. sektorji obravnavani nepovezano, da obstajajo šibke povezave s prostorskim načrtovanjem in razvojem lokalne skupnosti, LEK pa ne predstavlja strateške vizije ali razvojni program, ki bi povezoval izvajalce in deležnike v lokalnem okolju ter pregledno prispeval k energetsko-podnebnim ciljem na nacionalni in evropski ravni v skladu z veljavno zakonodajo.

Z namenom nadgradnje metodologije za pripravo LEK je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo Strokovni svet za nadgradnjo metodologije za pripravo LEK, ki združuje deležnike iz različnih področij (MZI, MOP, Institut Jožef Stefan, SODO, Eko Sklad, ZMOS, SOS, ZOS, LEA, EZS, Konzorcij LEAS, SRIP). Cilj nadgradnje metodologije je izboljšati procese priprave in izvajanja LEK-ov, ki morajo učinkoviteje podpreti uporabo lokalnih OVE, prispevati k izboljšanju učinkovitosti rabe energije, uvajanju novih tehnologij, trajnostnemu razvoju energetske infrastrukture in povezovanju energetskih sistemov ter smotrnosti rabe virov nasploh.

Naloge Strokovnega sveta so:

  • pregled in ovrednotenje stanja na področju priprave in izvajanja LEK,
  • pripravljanje strokovnih in metodoloških izhodišč za nadgradnjo metodologije za pripravo LEK,
  • vodenje in usmerjanje razprav o vsebinskih vprašanjih glede metodologije LEK s ciljem izboljšanja kakovosti lokalnega energetskega načrtovanja, ki bi podprlo doseganje nacionalnih (energetskih in okoljskih) ciljev, z upoštevanjem energetske, prometne, okoljske in druge veljavne zakonodaje,
  • omogočanje izmenjave in zbliževanja stališč med člani oziroma institucijami,
  • pripravljanje predlogov nadgradnje metodologije LEK in drugih s tem povezanih ukrepov,
  • svetovanje Ministrstvu za infrastrukturo pri nadgradnji metodologije LEK in oblikovanju stališč do dokumentov s tega področja, ki jih obravnava EU zakonodaja.

Strokovni svet deluje kot strokovno posvetovalni organ za področje nadgradnje metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov (LEK), ki poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate kot del aktivnosti C4.3, z naslovom - Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika