Novica

Uvrstitev na seznam izvajalcev, ki opravljajo storitve, povezane z izvedbo investicij v OVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Borzen v okviru izvajanja dejavnosti kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov (OVE) pripravlja seznam izvajalcev, ki opravljajo storitve, povezane z izvedbo investicij v OVE. Organizacije, ki opravljajo s tem povezane storitve, so vabljene k izpolnitvi spletnega obrazca, ki bo podlaga za pripravo seznama.

Namen kontaktne točke je ponuditi relevantne informacije v povezavi z OVE ter pospešiti investicije na tem področju.

Družba Borzen v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti centra za podpore na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZURE) izvaja dejavnost kontaktne točke za spodbujanje investicij v obnovljive vire energije.

Skladno z Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 50/22 in 122/22) kontaktna točka usmerja javne in zasebne vlagatelje pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore za:

 • proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
 • proizvodnjo toplote za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije;
 • proizvodnjo plinastih goriv, vključno z vodikom, iz obnovljivih virov energije;
 • proizvodnjo pogonskih tekočih in plinastih biogoriv;
 • proizvodnjo drugih tekočih biogoriv;
 • soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
 • uporabo odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja;
 • hranilnike električne energije, povezane z izgradnjo proizvodne naprave.

Z namenom usmerjanja vlagateljev in širše zainteresirane javnosti bo na spletni strani objavljen seznam izvajalcev, ki opravljajo storitve, povezane z izvedbo investicij v OVE. Za uvrstitev na seznam vse organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostjo:

 • dobava opreme,
 • storitve inženiringa in projektiranja,
 • storitve izvedbe, montaže in zagona,
 • vodenje projektov, izdelava projektne dokumentacije in izračun ekonomike,
 • pridobivanje dovoljenj, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodnih naprav,
 • storitve »na ključ«,
 • pravne storitve povezane z izvedbo investicij v OVE,
 • specifične študije in druge posebne storitve.

vabijo k izpolnitvi spletnega obrazca, ki bo podlaga za pripravo seznama izvajalcev, ki opravljajo te storitve.

Pred umestitvijo na končnem seznam si Borzen od organizacij pridružuje pravico zahtevati reference, ki dokazujejo izvajanje prijavljenih dejavnosti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika