Novica

Uvrstitev projekta Energijski podatki stavb in podatkovno skladišče v veljavni NRP 2024-2027

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na odboru za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrsti nov projekt Energijski podatki stavb in podatkovno skladišče.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo od leta 2013 vodi, nadgrajuje in vzdržuje informacijski sistem zbranih podatkov o energetskih lastnostih stavb v Sloveniji in za podporo energetskega upravljanja stavb javnega sektorja, ki deluje v okviru obstoječe prostorske infrastrukture (GURS podatki). Sistem je vzpostavljen skladno z zahtevami iz direktiv učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) ter predstavlja osnovo in informacijsko jedro za več ukrepov (izdajanje energetskih izkaznic, izdelavo poročil o pregledu klimatskih sistemov, izdelavo poročil o pregledu ogrevalnih sistemov in izpolnjevanju obveznosti skladno z Uredbo o upravljanju stavb javnega sektorja), poleg tega pa nudi vpogled in analizo različnim nivojem dostopa posamezniku. Informacijski sistem je vzpostavljen v povezavi z informacijskim sistemom Ministrstva za digitalno preobrazbo, Ministrstva za javno upravo in Geodetsko upravo Republike Slovenije, saj se podatki vežejo na identifikacijske oznake stavb. Delujoča shema informacijskega sistema je vzpostavljena po vzoru drugih držav, kjer se je izkazalo, da je vzpostavitev organizacijsko in finančno smiselna.

Zaradi nove zakonodaje na področju URE in OVE je treba obstoječo shemo informacijskega sistema vsebinsko nadgraditi ter razviti podporo ukrepom energetske izkaznice, pregledov ogrevanih sistemov in upravljanja z energijo v javnem sektorju (energetsko knjigovodstvo). Hkrati pa je treba urediti sistemsko tehnično podporo vzdrževanju ter funkcionalnosti te infrastrukture ter infromacijski sistem tehnološko nadgraditi v skladu s sodobnimi informacijskimi smernicami Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Namen projekta je nadaljevati zbiranje podatkov o energetskih lastnostih stavb v Sloveniji in energetskega upravljanja stavb javnega sektorja za zagotovitev sistemske podpore doseganju strateških nacionalnih ciljev na področju upravljanja z energijo, povečanja URE in OVE, ozaveščenosti lastnikov, kupcev in uporabnikov stavb ter stanovanj ter na področju varovanja okolja zmanjševati energetske emisije. Za doseganje ciljev iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je pomembno izvajati ukrepe OVE in URE na stavbah, saj stavbe porabijo kar 40 odstotkov končne energije in hkrati predstavljajo velik potencial za nameščanje OVE. Z nadgradnjo sistema se bo izvajalo sistematično zbiranje in analiziranje podatkov za načrtovanje ukrepov, politik in finančnih mehanizmov za doseganje ciljev OVE in URE na stavbah. Cilja projekta sta nadgradnja in vzdrževanje sheme v informacijski bazi ter vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnega skladišča za izdelavo energetskega informacijskega sistema EnergIS.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika