Novica

Uvrstitev projekta »Program investicijskih vlaganj javnega podjetja INFRA d. o. o. v Načrt razvojnih programov za obdobje 2014-2017

Vlada RS je sprejela sklep s katerim se v "Načrt razvojnih programov 2014 – 2017" dodatno uvrstijo projekti »Program investicijskih vlaganj javnega zavoda Inštituta za vode RS«, »Program investicijskih vlaganj javnega podjetja INFRA d. o. o.« in »Ureditev Sore na območju Krevsovega jezu«.

Vlada RS je sprejela sklep, s katerim se zaradi financiranja investicijskih vlaganj, ki jih v svojem letnem programu načrtuje javni zavod Inštitut za vode RS, v veljavni Načrt razvojnih programov 2014 – 2017, uvrsti Projekt št. 2330-14-0019 »Program investicijskih vlaganj javnega zavoda Inštituta za vode RS«. Inštitut za vode RS je javni zavod, ki mu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na osnovi Poslovno finančnega načrta in programa dela IzVRS za leto 2013, zagotavlja sredstva za sklop Oprema in investicijsko vzdrževanje. Sredstva se prerazporedi, iz Ukrepa št. 2330-11-0058 Financiranje nalog Inštituta za vode RS, v letu 2014 v višini 35.000 evrov in v letu 2015 v višini 40.000 evrov za aplikacija FOOTWAYS PRO za pripravo ocene obremenjevanja in spremljanja procesov na področju voda. Poleg tega IzVRS zagotavlja tudi lastna sredstva in sicer, v letu 2014, v višini 51.500 evrov. Ta sredstva pa so namenjena za nabavo hidrološko merilne in opazovalne opremo, pisarniške opremo, terenskega vozila, programsko opremo za izris situacij v 3D tehniki Programsko opremo za dograditev modulov za izris prečnih profilov delovne postaje s pripadajočo programsko opremo (5x) in prenosni računalnik s pripadajočo programsko opremo (3x). Poraba sredstev in dinamika porabe teh sredstev bo vezana na razpoložljiva likvidna sredstva.

Zaradi financiranja investicijskih vlaganj, ki jih v svojem letnem programu načrtuje javno podjetje INFRA d. o. o., v veljavni Načrt razvojnih programov 2014 – 2017, uvrsti Projekt št. 2330-14-0019 »Program investicijskih vlaganj javnega podjetja INFRA d. o. o.«. INFRA, ki opravlja naloge gospodarske javne službe na območju gradnje HE na spodnji Savi. Sredstva so namenjena za investicijska vlaganja v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so potrebna za izvajanje letnega programa INFRA d. o. o. Sredstva se prerazporedi iz Ukrepa št. 2330-11-0077 Financiranje gospodarske javne službe – INFRA v letu 2014 v višini 12.418,38 evrov in v letu 2015 v višini 12.000 evrov.

Projekt št. 2330-12-8301 »Ureditev Sore na območju Krevsovega jezu«, pa se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014 – 2017, uvrsti ker investicija, ki se je izvajala v letu 2013 ni bila v celoti zaključena. Namen investicije je bil, z izvedbo ukrepov in izvajanjem rednega vzdrževanja infrastrukture kot tudi urejanja struge vodotoka Selška Sora in Farški potok, zagotoviti poplavno varnost Podna v Škofji Loki v primeru pretokov do Q100. Dela so končana, niso pa še urejena lastništva zemljišč na območju izvedenih del. Sredstva za izvedbo zemljiško knjižnih zadev, so zagotovljena v Programu vodnega sklada za leto 2014.

Vir: MKO


© 2012 - 2023 Portal Energetika