Novica

V devetih mesecih 2018 izplačanih 104,8 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3866 proizvodnih enot s skupno močjo 410 MW je v devetih mesecih 2018 znašala 689,3 GWh, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. Izplačano je bilo za 7 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2017.

Proizvodnja iz hidroelektrarn v podporni shemi je bila po treh četrtinah leta 2018 za 30 % višja v primerjavi z enakim obdobjem 2017.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 9. 2018 obsegala 3866 enot s skupno nazivno močjo 409,5 MW. Konec septembra 2108 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi večje za 2 enoti glede na stanje konec leta 2017.

Trend višanja izplačil se je že po letu 2015 stabiliziral. V devetih mesecih leta 2018 je bilo izplačano za 104,8 mio EUR podpor, kar je 7 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 3 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - september 2018 je znašala 152,0 EUR/MWh in je bila za 4 % manjša kot v enakem obdobju leta 2017. Razlog so drugačne vremenske razmere, ki so vplivale na manjšo proizvodnjo sončnih elektrarn v 2018, ki so najdražji vir.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2018 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 5,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 93,0 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 54,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 215,9 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 11,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 84,3 GWh,
  • Elektrarne na biomaso ................................................13,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 84,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 18,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 201,8 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,9 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 1,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,3 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-9 leta 2017 je v obdobju 1-9 leta 2018 zaradi netipičnih vremenskih razmer evidentiran 30 % porast proizvodnje iz hidroelektrarn in 10 % upad proizvodnje iz sončnih elektrarn, slednje kljub skoraj nespremenjenemu številu proizvodnih enot v podporni shemi. Pri ostalih tipih elektrarn je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta evidentirano odstopanje v rangu - 12 % do - 2 %.

Glede na proizvodnjo po treh četrtletjih 2018 prevladujejo sončne elektrarne z 31 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 29 %, hidroelektrarne s 14 % ter elektrarne na biomaso in bioplinske enote z vsaka po 12 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila po treh četrtletjih 2018 prevladujejo sončne elektrarne z 52 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 18 %, elektrarne na biomaso z 13 %, bioplinske elektrarne z 11 % in hidroelektrarne s 5 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2017 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika