Novica

V devetih mesecih 2019 izplačanih 96,6 mio EUR za podpore proizvodnji elekrične energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3867 proizvodnih naprav s skupno močjo 415 MW je v devetih mesecih 2019 znašala 684,5 GWh, kar je 1 % manj kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 8 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije kot tudi največ podpor v devetih mesecih 2019 je bilo namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-9-2019 znašala 141,1 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 9. 2019 obsegala 3867 enot s skupno nazivno močjo 414,9 MW. Konec septembra 2019 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 8 enot večje glede na stanje konec leta 2018.

Trend višanja izplačil se je po letu 2015 stabiliziral. V devetih mesecih leta 2019 je bilo izplačano za 96,6 mio EUR podpor, kar je 8 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 1 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - september 2019 je znašala 141,1 EUR/MWh in je bila za 7 % manjša kot v enakem obdobju leta 2018. Razlog so nižje višine obratovalnih podpor v letu 2019 glede na leto 2018 zaradi polovice višjih referenčnih tržnih cen v letu 2019.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2019 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................3,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 76,9 GWh,
  • sončne elektrarne ..................................53,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 226,4 GWh,
  • bioplinske elektrarne ..............................7,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 61,7 GWh,
  • vetrne elektrarne .................................. 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,6 GWh,
  • elekrarne na biomaso ............................12,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 92,3 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ..........................17,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 209,4 GWh,
  • druge naprave .......................................1,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 13,1 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-9-2018 je v obdobju 1-9-2019 evidentirana za 17 % večja proizvodnja iz vetrnih elektrarn, +10 % iz biomasnih elektrarn, +5 % iz sončnih elektrarn in +4 % iz SPTE enot ter za 27 % manjša proizvodnja iz bioplinskih elektrarn in 17 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn.

Glede na strukturo proizvodnje po treh četrtletjih 2019 prevladujejo sončne elektrarne s 33 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 31 %, elektrarne na biomaso s 13 %, hidroelektrarne z 11 % in bioplinske enote z 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na strukturo izplačil po treh četrtletjih 2019 prevladujejo sončne elektrarne z 56 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 18 %, elektrarne na biomaso s 13 %, bioplinske elektrarne s 7 % in hidroelektrarne s 3 % deležem skupaj izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2023 Portal Energetika