Novica

V devetih mesecih 2020 izplačanih 99,3 mio EUR za podpore proizvodnji elekrične energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3842 proizvodnih naprav s skupno močjo 404,6 MW je v devetih mesecih 2020 znašala 711,5 GWh, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Izplačano je bilo za 3 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2019. Največja proizvodnja električne energije kot tudi največ izplačil podpor v devetih mesecih 2020 je bilo za sončne elektrarne.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-9-2020 znašala 139,6 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 9. 2020 obsegala 3842 enot s skupno nazivno močjo 404,6 MW. Konec septembra 2020 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 16 enot manjše glede na stanje konec leta 2019.

V devetih  mesecih leta 2020 je bilo izplačano 99,3 mio EUR podpor, kar je 3 % več kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 2 % več električne energije. Povprečna višina izplačanih podpor je v obdobju januar - september 2020 znašala 139,6 EUR/MWh in je za 0,4 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Obdobje 1-9-2020  je zaznamovala nadpovprečna temperatura, daljše trajanje sončnega obsevanja in manj padavin v primerjavi z dolgoročnim letnim povprečjem.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2020 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne         3,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 68,0 GWh,
  • sončne elektrarne  →  57,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 238,6 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  8,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 70,8 GWh,
  • vetrne elektrarne        0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,4 GWh,
  • elekrarne na biomaso    14,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 96,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   14,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 228,8 GWh,
  • druge naprave              1,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,5 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-9-2019 je v obdobju 1-9-2020 evidentirana za +15 % večja proizvodnja iz bioplinskih elektrarn, +5 % iz sončnih elektrarn, +5 % iz elektrarn na biomaso, +1 % iz SPTE enot na fosilna goriva, na drugi strani pa zaradi manj padavin za -13 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn ter za -28 % manjša proizvodnja iz vetrnih elektrarn.

Glede na strukturo proizvodnje po treh četrtletjih 2020 prevladujejo sončne elektrarne z 34 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 32 %, elektrarne na biomaso s 14 % ter hidroelektrarne in bioplinske elektrarne z vsake po 10 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Izplačila za podpore so bila v obdobju 1-9-2020 napram 1-9-2019 višja pri sončnih elektrarnah za 3,2 mio EUR (+ 6 %), medtem ko so se zaradi nižje referenčne cene zemeljskega plina v letu 2020 za SPTE naprave na fosilna goriva zmanjšala za 3,5 mio EUR (- 19 %).

Glede na strukturo izplačil po treh četrtletjih 2020 prevladujejo sončne elektrarne z 57 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 15 %, elektrarne na biomaso s 15 %, bioplinske elektrarne z 8 % in hidroelektrarne s 3 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika