Novica

V devetih mesecih leta 2022 subvencioniranih 614 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3757 proizvodnih naprav s skupno nazivno močjo 399 MW je v devetih mesecih 2022 znašala 615,4 GWh, kar je 17 % manj kot v enakem obdobju leta 2022. Izplačano je bilo 77,7 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije po treh četrtinah leta 2022 je bila iz sončnih elektrarn, katerim je bilo namenjenih tudi največ izplačil za podpore.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-9-2022 znašala 126,4 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 9. 2022 obsegala 3757 enot s skupno nazivno močjo 399 MW. Konec septembra 2022 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 54 enot manjše kot konec leta 2022. V prvih devetih mesecih leta 2022 je v podporno shemo vstopilo 16 novih proizvodnih naprav (skupne nazivne moči 2,3 MW), ki so bile izbrane na javnih pozivih Agencije za energijo.

V treh četrinah leta 2022 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 614,4 GWh izplačanih skupaj 77,7 milijonov EUR (brez DDV) podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju 1-9-2022 je evidentirana za 17 % manjša skupna proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 24 % manj sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar-september 2022 znašala 126,4 EUR/MWh in je bila za 8 % manjša kot v enakem obdobju leta 2021. Razlog so bistveno nižje višine obratovalnih podpor zaradi visokih referenčnih tržnih cen v letu 2022. Obdobje 1-9-2022 je zaznamovala nadpovprečna temperatura, daljše trajanje sončnega obsevanja ter precej manj padavin v primerjavi z dolgoročnim letnim povprečjem.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2022 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 9,5 GWh,
  • sončne elektrarne    →  46, mio EUR za proizvodnjo v višini 232,5 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  3,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 60,6 GWh,
  • elekrarne na biomaso    6,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 89,7 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   18,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 217,0 GWh,
  • druge naprave                2,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,0 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-9-2021 je bila v obdobju 1-9-2022 evidentirana enaka raven proizvodnje iz sončnih elektrarn, na drugi strani beležimo velik padec (-88 %) proizvodnje iz hidroelekrarn, za -15 % manjšo  proizvodnjo iz elektrarn na biomaso, za -13 % manjšo proizvodnjo iz SPTE naprav na fosilna goriva in za -9 % manjšo proizvodnjo iz bioplinskih elektrarn. Glede na strukturo proizvodnje po treh četrtinah leta 2022 prevladujejo sončne elektrarne z 38 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 35 %, elektrarne na biomaso s 15 %, bioplinske elektrarne z 10 % in hidroelektrarne z 2 % deležem celotne subvencionirane proizvodnje električne energije v shemi.

V obdobju januar - september 2022 je bilo napram enakemu obdobju leta 2021 zaradi dviga referenčne cene plina in hkratne izvedbe poračunov za CO2 del spremenljivih stroškov za 16 % več izplačanih podpor za SPTE enote na fosilna goriva. Za vse ostale vire je bilo izplačanih manj sredstev za podpore: hidroelektrarne 82 % manj, sončne elektrarne 19 % manj, bioplinske elektrarne in elektrarne na biomaso pa za 57 % manj. Za vetrne elektrarne zaradi negativnih cen za obratovalne podpore ni bilo prejetih faktur za izplačila. Glede na strukturo izplačil so po treh četrtinah leta 2022 prevladovale sončne elektrarne z 59 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 23 %, elektrarne na biomaso z 8 %, bioplinske elektrarne s 5 % in hidroelektrarne z 1 % deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika