Novica

V javni obravnavi Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa metodologijo priprave in obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in načine spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 4. decembra 2015.

Energetski zakon /EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/2014) v 29. členu določa, da lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (LEK), kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti in ga objavi na svojih spletnih straneh. Na podlagi določil EZ-1 je potrebno sprejeti nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega iz leta 2009 in njegove spremembe in dopolnitve iz leta 2011.

Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Minister, pristojen za energijo, s tem pravilnikom predpiše metodologijo in obvezne vsebine lokalnih energetskih konceptov, katere skladnost se presoja z izdajo soglasja ministra, ki je pristojen za energijo.

Ključne spremembe, ki jih je predpisal EZ-1, implementirane v novem Pravilniku so:

  • na podlagi 2. odstavka in 10. odstavka 29. člena EZ-1 lokalne skupnosti načrtujejo prostorske in gospodarske ureditve, katerim temelj načrtovanja predstavlja LEK kot strokovna podlaga za prostorske načrte.
  • 3. odst. 29. člena EZ-1 določa, da se v LEK opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z EKS in akcijskimi načrti iz 26. člena EZ-1 in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje tudi posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja,
  • organi lokalne skupnosti in izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK so po 9. odst. 29. člena EZ-1 dolžni svoje razvojne dokumente in delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK,
  • na podlagi 5. odstavka in 10. odstavka 29. člena EZ-1 so lokalne skupnosti dolžne uskladiti LEK z novo sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega leta od sprejetja EKS ali akcijskega načrta,
  • spreminja se dinamika sprejema LEK, ki v 7. odst. 29. člena določa, da se LEK sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

Podrobnejši nabor podatkov o posebnih ciljih in letnega poročanja so opredeljeni v Prilogi 1 in Prilogi 3, ki je sestavni del pravilnika.

Pravilnik omogoča e-poslovanje, saj je večino poročil mogoče posredovati preko spletnega portala za poročanje EPOS, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za energijo, v numerični obliki, ostale podatke pa v standardnih elektronskih oblikah poročanja.

Osnutek pravilnika, ki je usklajen na ravni ministrstva, sodelujočih resorjev in glavnih zavezancev za poročanje, je pripravljen za javno obravnavo.  Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 4. 12. 2015.


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika