Novica

V kriznih razmerah izjemnega pomena zanesljiva oskrba porabnikov z energijo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ključni akterji v sektorju energetike so širitev okužbe z novim koronavirusom COVID-19 prepoznali kot grožnjo zagotavljanju nemotene oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom končnim odjemalcem, zato izvajajo potrebne ukrepe za nemoteno, varno in zanesljivo delovanje sistemov in objektov kritične infrastrukture. S sprejetimi ukrepi se zagotavlja najvišja možna stopnja samoizolacije in obvladovanje tveganj za preprečevanje širjenja okužbe.

Družba ELES, d.o.o. kot upravljalec kritične infrastrukture je preko Republiškega centra vodenja (RCV) v konstantni koordinaciji z ostalimi evropskimi sistemskimi operaterji pri pripravi preventivnih ukrepov za preprečitev širitev okužb s koronavirusom SARS-CoV-2. Izjemno pozornost namenjajo zdravju operativnega osebja, ki je odgovorno in usposobljeno za vodenje elektroenergetskega sistema. Vzpostavljena je stalna komunikacija z Ministrstvom za infrastrukturo, s katerim se dnevno izmenjujejo pomembne informacije. Zaradi resnosti razmer je ekipa šestih operaterjev za 14 dni popolnoma osamljena in hermetično zaprta na delovnem mestu v RCV, od koder noč in dan vodijo, upravljajo in koordinirajo delovanje elektroenergetskega sistema Slovenije. Po 14 dneh se bo ekipa vrnila k svojim domačim, njihovo mesto pa bo za naslednjih 14 dni prevzela druga ekipa šestih operaterjev, ki so trenutno v domači karanteni.

V Nuklearni elektrarni Krško, ki velja za objekt kritične energetske infrastrukture, so z razglasitvijo epidemije na državni ravni prešli na zagotavljanje zgolj tistih funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in stabilnega obratovanja elektrarne. Uveden je  izmenski nadzor obratovanja, nujna testiranja varnostne opreme, nujna vzdrževalna dela, analitična kemija  hladilnih medijev, radiološki nadzor znotraj elektrarne in v okolju ter fizično varovanje elektrarne. Začasno so zaprta vsa delovišča na projektih, dovoljeni so samo vstopi v elektrarno za storitve, ki so nujne za nemoteno zagotavljanje varnosti in obratovanja. Posebni  ukrepi so namenjeni samozaščitnemu obnašanju izmenskega osebja in zagotavljanju pogojev za zmanjšanje tveganja okužbe. Upoštevajo navodila za zmanjšanje verjetnosti prenosa virusa, samoizolacije, medsebojne ločenosti in stalnosti izmenskih posadk, dezinfekcije skupnih vozlišč in nadzora temperature ob vstopu v elektrarno. Izdana so jasna navodila samozaščitnega obnašanja zaposlenih izven delovnega časa, prepovedana so vsa službena potovanja, obvezna dvotedenska karantena za vse povratnike iz počitnic v Italiji, vsi sestanki se izvajajo preko digitalnih povezav.

V Skupini HSE, v kateri sta Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Dravske elektrarne Maribor (DEM) uvrščeni med kritično infrastrukturo, so za zagotavljanje neprekinjenega delovanja proizvodnih objektov in družb skupine pripravili načrt ključnega kadra za zagotovitev neprekinjenega delovanja v primeru nastopa kriznih razmer. V TEŠ so sprejeli Pravilnik o nalezljivih boleznih in načrt vodenja in koordinacije v primeru izbruhov okužbe. Skladno z načrtom dnevno dopolnjujejo in izvajajo številne ukrepe. Poslovodstvo TEŠ je s sklepom imenovalo delovno skupino, ki je pripravila operativni načrt zaščite in obvladovanja ter podrobna navodila zaposlenim in zunanjim izvajalcem oziroma obiskovalcem. Za vse zaposlene so zagotovili ustrezne zaščitne maske, sredstva za razkuževanje rok ter redno obveščanje o preventivnih ukrepih. Odpovedani so vsi ogledi TEŠ in DEM, ekskurzije, dnevi odprtih vrat in sestanki. Osebe, ki so se vrnile s potovanj iz tujine, so bili napoteni v samoizolacijo na domu. Eden izmed preventivnih ukrepov je tudi merjenje telesne temperature zaposlenih s termo kamero in  IR merilnikom pri vhodih v objekte TEŠ in Premogovnika Velenje. V primeru povišane telesne temperature je zaposlenemu iz preventivno zdravstvenih razlogov onemogočen vstop v prostore.

Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (GIZ DEE) je prevzelo koordinacijo poenotenja ukrepov za zagotovitev kritičnega kadra v vseh petih elektrodistribucijskih podjetjih za nemoteno izvajanje nalog gospodarske javne službe (GJS) distribucije električne energije v Sloveniji. Sprejet je bil sklep, da si elektrodistribucijska podjetja začasno izmenjujejo ključni kader v primeru pomanjkanja v katerem izmed podjetij. V združenju aktivno spremljajo informacije ter navodila, ki jih v zvezi s pojavom virusa SARS-CoV-2 podajajo pristojni organi. Sprejeli so potrebne preventivne ukrepe za omejevanje okužb zaposlenih in pripravili načrt za zagotovitev nemotenega opravljanja delovnih procesov družb. Sprejete ukrepe redno prilagajajo glede na razmere ter navodila pristojnih organov. Predsednik skupščine GIZ DEE mag. Andrej Ribič je bil imenovan za kontaktno osebo za Civilno zaščito za vsa elektrodistribucijska podjetja.

V družbi Plinovodi d.o.o. pozorno spremljajo problematiko širjenja okužbe s koronavirusom ter izvajajo vrsto ukrepov za obvladovanje tveganj in preprečevanje širjenja okužbe. O aktivnostih redno poročajo Ministrstvu za infrastrukturo. Prenosni sistem zemeljskega plina obratuje stabilno in brez motenj. Izredna pozornost je namenjena sistemu za nadzor in upravljanje, kjer ekipa v dispečerskem centru deluje in biva popolnoma izolirana od okolice. Pri pripravi ukrepov spremljajo tudi informacije v okviru Evropskega združenja operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSOG) ter z izvedbo ukrepov v največji možni meri skrbijo tako za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema zemeljskega plina kot tudi za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih.

Vir: ELES, NEK, HSE, GIZ DEE, PLINOVODI
 


© 2012 - 2024 Portal Energetika