Novica

V letu 2011 izplačanih 69,5 mio EUR državnih pomoči za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 1522 proizvodnih naprav s skupno močjo 293 MW je v letu 2011 znašala 943 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje cca. 8 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.

 

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o.o. je leto 2011 zaznamoval pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo okolju prijazne električne energije.

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.

V obstoječih podpornih shemah je bilo konec leta 2011 uvrščenih skupaj 1522 elektrarn s skupno močjo 293 MW, kar predstavlja približno 9 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. To pomeni 68 % porast glede števila ter nekaj manj kot 25 % porast glede moči v primerjavi s koncem leta 2010.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 943 GWh je bilo v letu 2011 skupaj izplačanih za 69,5 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora), kar je 43 % več kot v letu 2010. Količinsko je proizvodnja električne energije elektrarn v podporni shemi v letu 2011 predstavljala med 7 in 8 odstotki slovenske letne porabe električne energije.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2011 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..........................8,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 359,9 GWh,
  • sončne elektrarne....................17,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 50,0 GWh,
  • bioplinske elektrarne...............19,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 152,7 GWH,
  • elektrarne na lesno biomaso.....8,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 94,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva..............16,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 286,2 GWh.

V primerjavi z letom 2010 je izrazito porasel delež sončnih elektrarn, ki predstavljajo že približno četrtino izplačanih podpor. Podoben delež kot sončne elektrarne imajo tudi elektrarne na različne vrste bioplinov ter SPTE na fosilna goriva. Dobrih 10 odstotkov pripada hidroelektrarnam ter elektrarnam na biomaso. Upad hidroelektrarn, ki so včasih imele precej višji delež (npr. približno 20 odstotkov v letu 2009), je deloma posledica majhnega pripada novih hidro enot kot tudi slabših hidroloških razmer v letu 2011. Vetrne elektrarne so še vedno zanemarljive, saj je v shemo vključenih le nekaj mikro enot.

Nadaljevanje naraščajočega trenda se pričakuje tudi v letu 2012.


Več informacij na spletnih straneh Borzen, d.o.o.


© 2012 - 2022 Portal Energetika