Novica

V letu 2018 subvencioniranih 938 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3859 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v letu 2018 znašala 937,9 GWh, kar je 1 % manj kot leta 2017. Skupaj je bilo v letu 2018 za podpore izplačanih 135,1 mio EUR, kar je 6 % manj kot leta 2017. Največja proizvodnja v letu 2018 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2018 znašala 144,1 EUR/MWh, kar je 5 % manj kot v letu 2017.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore Borzen, d.o.o. je leto 2018 zaznamovalo nadaljevanje trenda zmanjševanja skupne proizvodnje in izplačil in manjša intenzivnost novih vstopov v podporno shemo. V letu 2018 je glede na leto poprej evidentirana večja proizvodnja električne energije iz hidroelekrarn in SPTE na fosilna goriva in zmanjšanje proizvodnje iz sončnih elektrarn in elektrarn na bioplin.

Podporna shema je instrument državne pomoči, potrjen s strani Evropske Unije, ki s sistemom subvencioniranih višjih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego nacionalnih ciljev povečanja deleža rabe OVE v končni rabi energije.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2018 uvrščenih skupaj 3859 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW, kar predstavlja približno 12 % vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Od januarja do decembra 2018 je bilo izdanih 79 pogodb za proizvodne naprave, ki so vstopile v shemo na način spremembe lastništva, spremembe vrste podpore ali so bile evidentirane kot nove pogodbe zaradi spremembe zakonskih podlag.

Za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 937,9 GWh je bilo v letu 2018 skupaj izplačanih za 135,1 mio EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2018 je bilo zaradi 1 % nižje količine proizvedene električne energije kot v letu 2017, izplačanih za 8,4 mio EUR manj podpor kot leta 2017. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2018 znašala 144,1 EUR/MWh, kar je 5 % manj kot v letu 2017.

Glede na tip proizvodne naprave so v letu 2018 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • sončne elektrarne..................................62,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 249,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva............................28,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 320,5 GWh,
  • elektrarne na lesno biomaso...................19,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 125,0 GWh,
  • elektrarne na bioplin..............................15,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 112,3 GWh,
  • hidroelektrarne........................................6,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 118,3 GWh,
  • druge naprave..........................................1,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,3 GWh,
  • vetrne elektrarne....................................0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,0 GWh.

V letu 2018 so sončne elektrarne predstavljale 47 % vseh izplačanih podpor. SPTE naprave na fosilna goriva so predstavljale 21 % skupno izplačanih podpor, približno 15 % izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na lesno biomaso ter 11 % na bioplinske elektrarne. Delež izplačil za hidroelektrarne je v letu 2018 znašal 5 %, medtem ko vetrne elektrarne ter druge naprave predstavljajo zanemarljiv delež izplačil.

Glede na količino proizvedene električne energije v letu 2018 največji delež predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva z 34 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 27 % deležem, elektrarne na lesno biomaso in hidroelektrarne z vsaka s 13 % deležem in bioplinske elektrarne z 12 %  deležem celotne v letu 2018 proizvedene električne energije.

Natančnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika