Novica

V letu 2019 v Sloveniji nekoliko manjša poraba končne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke energetske bilance Slovenije za leto 2019. Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2019 znašala 148.049 TJ. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 51 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza. Za oskrbo z energijo je bilo na voljo 283.109 TJ. Količina energije, namenjena končni rabi, je v letu 2019 znašala 207.664 TJ, kar je za poldrugi odstotek manj kot v letu 2018. Končna poraba energije je znašala 205.266 TJ. Največ (skoraj dve petini) energije za končno rabo je bilo namenjeno rabi v prometu, petina energije pa za končno rabo v gospodinjstvih.

Največ energije je bilo namenjeno rabi v prometu (Vir: SURS).

Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2019 znašala 148.049 TJ. Največji delež je predstavljala jedrska energija s skoraj 43 %, sledili so obnovljivi viri energije (skupaj s hidroenergijo) s skoraj 32 % in energija iz premoga s 25 %. Iz ostalih virov je bilo proizvedene 0,1 % energije. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 51 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza.

Ob upoštevanju uvoza in izvoza energije, je bilo v letu 2019 za oskrbo na voljo 283.109 TJ. V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2019 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 33 %, delež jedrske energije je znašal 22 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 18 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %.

Količina energije, namenjene končni rabi, je v letu 2019 znašala 207.664 TJ. Največji, 39 % delež, je predstavljala raba v prometu. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom s 30 %, sledila so gospodinjstva z 21 % in ostala raba s kmetijstvom z 10 %. V letu 2019 so v strukturi končne rabe prevladovali naftni proizvodi (45 %), sledila je električna energija s skoraj 24 %, na tretjem mestu so bili obnovljivi viri energije s 14 %, sledili so zemeljski plin z 12 %, toplota z več kot 3 % in trdna goriva z 1 %.

V letu 2019 je količina energije, namenjene končni rabi v gospodinjstvih, znašala 44.273 TJ. Največji, 62 % delež je predstavljala raba energije za ogrevanje prostorov, sledila je raba energije za ogrevanje sanitarne vode (17 %) in raba električne energije za razsvetljavo in električne naprave (16 %). Delež energije namenjen za kuhanje je znašal 4 %, za hlajenje prostorov pa 1 %. V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so prevladovala lesna goriva s skoraj 39 %, sledila je električna energija s skoraj 28 %, zemeljski plin z 10 %, ekstra lahko kurilno olje z okoli 9 %, daljinska toplota s 7 %, toplota iz okolice (ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk) s skoraj 4 %, utekočinjen naftni plin s skoraj 3 % in sončna energija z 1 %.

Podrobnješe informacije

Vir: SURS


© 2012 - 2021 Portal Energetika