Novica

V letu 2020 za desetino manjša končna raba energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke energetske bilance Slovenije za leto 2020. Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2020 znašala 153,5 PJ. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila dobrih 55 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza. Za oskrbo z energijo je bilo na voljo 266,7 PJ. Razpoložljiva energija, namenjena končni rabi, je v letu 2020 znašala 187,9 PJ, kar je za 9 % manj kot v letu 2019. Končna poraba energije je znašala 185,9 PJ. Več kot tretjina energije za končno rabo je bila namenjena rabi v prometu, četrtina energije pa za končno rabo v gospodinjstvih.

Rabe energije v prometu se je v 2020 zmajšala za 18 %.

Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2020 znašala 153,5 PJ in je bila za 4 % večja kot v letu 2019. Največji delež predstavlja jedrska energija s 45 %, sledijo obnovljivi viri energije (skupaj s hidroenergijo) z 31 % in energija iz trdnih goriv (premog) s 24 %. Iz ostalih virov je bilo proizvedene 0,1 % energije. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 55,5 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza.

Ob upoštevanju uvoza in izvoza energije je bilo v letu 2020 za oskrbo z energijo na voljo 266,7 PJ. V strukturi oskrbe z energijo so v letu 2020 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 29 %, delež jedrske energije je znašal 25 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 19 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %.

Energija, namenjena končni rabi, je v letu 2020 znašala 187,9 PJ in je bila za 9 % manjša kot leta 2019. Največji delež energije (35 %) je bil leta 2020 porabljen v prometu, kjer se je poraba zmanjšala za 18 % glede na leto 2019. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom z 28 % deležem v letu 2020, kjer se je poraba znižala za 5 % napram letu 2019. Sledila so gospodinjstva z 24 % in ostala raba s 13 % deležem. V letu 2020 so v strukturi končne rabe prevladovali naftni proizvodi z 42 %, sledila je električna energija z 25 %, obnovljivi viri energije s 15 %, zemeljski plin s 13 %, toplota z 4 % in trdna goriva z 1 % deležem.

V letu 2020 je energija, namenjena končni rabi v gospodinjstvih, znašala 44,9 PJ, kar je 1 % več kot leto prej. Največji, 62 % delež je predstavljala raba energije za ogrevanje prostorov, sledila je raba električne energije za razsvetljavo in električne naprave (17 %) in raba energije za ogrevanje sanitarne vode (16 %). Delež energije namenjen za kuhanje je znašal 4 %, za hlajenje prostorov pa 1 %. V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so prevladovala lesna goriva s 36 %, sledila je električna energija z 29 %, zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje z vsak po 10 %, daljinska toplota s 7 %, toplota iz okolice (ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk) z več kot 4 %, utekočinjen naftni plin z več kot 2 % in sončna energija z 1 %.

Po začasnih podatkih je skupni delež energije iz obnovljivih virov (OVE) v končni bruto porabi energije v letu 2020 znašal 24,1 %.

Podrobnejše informacije

Vir: SURS


© 2012 - 2022 Portal Energetika