Novica

V letu 2021 večja končna raba energije in manjša domača proizvodnja

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke energetske bilance Slovenije za leto 2021. Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2021 znašala 143 PJ. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila slabih 53 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza. Za oskrbo z energijo je bilo na voljo 274,7 PJ. Razpoložljiva energija, namenjena končni rabi, je v letu 2021 znašala 201,8 PJ, kar je 7 % več kot v letu 2020. Končna poraba energije je znašala 200,0 PJ. Več kot 37 % energije za končno rabo je bilo namenjena rabo v prometu, slaba četrtina energije pa za končno rabo v gospodinjstvih.

Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2021 znašala 143,0 PJ in je bila za 7 % manjša kot v letu 2020. Največji delež predstavlja jedrska energija s 44 %, sledijo obnovljivi viri energije (skupaj s hidroenergijo) z 35 % in energija iz trdnih goriv (premog) z 21 %. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 52,7 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza.

Ob upoštevanju uvoza in izvoza energije ter spremembe zalog je bilo v letu 2021 za oskrbo z energijo na razpolago 274,7 PJ, kar je 3 % več kot leto prej. V strukturi oskrbe z energijo so v letu 2021 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 31 %, delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 20 %, delež premoga 14 % in delež zemeljskega plina 12 %.

Energija, namenjena končni rabi, je v letu 2021 znašala 201,8 PJ in je bila za 7 % večja kot leta 2020. Največji delež energije (37 %) je bil leta 2021 porabljen v prometu, kjer se je poraba povečala za 14 % glede na leto 2020. Drugi največji porabnik je sektor predelovalne industrije z gradbeništvom z 27 % deležem v letu 2021, kjer je bila poraba za 3 % večja kot leta 2020. Sledijo gospodinjstva z 24 % in ostala raba z 12 % deležem. V letu 2021 so v strukturi končne rabe prevladovali naftni proizvodi z 43 %, sledili so električna energija z 24 %, obnovljivi viri energije s 15 %, zemeljski plin s 13 %, toplota z 4 % in trdna goriva z 1 % deležem.

V letu 2021 je energija, namenjena končni rabi v gospodinjstvih, znašala 48,6 PJ, kar je 6 % več kot leto prej. Največji (64 % delež) je predstavljala raba električne energije za ogrevanje prostorov, sledili so poraba za razsvetljavo in električne naprave (15 %) in ogrevanje sanitarne vode (15 %). Delež energije namenjen za kuhanje je znašal 5 %, za hlajenje prostorov pa 1 %. V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so prevladovala lesna goriva s 39 %, sledili so električna energija z 28 %, zemeljski plin z 10 %, ekstra lahko kurilno olje z 8 %, daljinska toplota s 7 %, toplota iz okolice (ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk) s 5 %, utekočinjen naftni plin z več kot 2 % in sončna energija z 1 %.

Po neuradnih izračunih je skupni delež energije iz obnovljivih virov (OVE), upoštevajoč proizvodne vire znotraj države, v končni bruto porabi energije v letu 2021 znašal 24,6 %.

Podrobnejše informacije

Vir: SURS


© 2012 - 2023 Portal Energetika