Novica

V NRP uvrščen projekt "Program postopnega zapiranja RTH 2022 –2023"

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na 363. dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila novi projekt 2430-22-0003 Program postopnega zapiranja RTH 2022 –2023. Projekt določa potrebne aktivnosti in finančno ovrednotenje sredstev, s katerimi bo družba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, lahko izvedla dokončanje zapiralnih in upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije družbe.

RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji je izvajal sanacijo pridobivalnega prostora Trbovlje-Hrastnik na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH). ZPZRTH je bil s koncem leta 2020 formalno konzumiran, v okviru razpoložljivih sredstev pa ni bilo mogoče zaključiti vseh predvidenih zapiralnih del za odpravo posledic izkoriščanja, posledično pa tudi ni bilo mogoče zaključiti upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter likvidirati družbo. Z namenom dokončanja del, izvedbe upravnih postopkov in likvidacije družbe je Državni zbor decembra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) in razvojnem prestrukturiranju regije, s katerim se rok za izvedbo sanacijskih del podaljšuje do konca leta 2022, rok za dokončanje upravnih postopkov pa do konca leta 2023.

Skladno s četrtim in petim odstavkom 4. člena ZPZRTH – H, je bil izdelan Program postopnega zapiranja (PPZ) Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2022 – 2023, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila dne 3. 3. 2022. Program vsebuje nedokončana dela, ki se zaradi pomankanja finančnih sredstev niso končala že v programskem obdobju 2019 do 2020 in s tem posledično tudi ni bilo mogoče likvidirati družbe.

Cilji Programa so:

 • dokončanje neizvedenih del iz PPZ RTH 2019-2020 in Priloge 1 k PPZ RTH 2019-2020;
 • izvedba oziroma dokončanje upravnih postopkov, ki jih predvideva zakon, ki ureja rudarstvo, za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
 • izvajanje monitoringa ter vzdrževanje in odpravljanje škode na saniranih površinah in objektih do uspešno izvede aktivnosti iz prejšnje alineje;
 • vzdrževanje saniranih površin in objektov v smislu preprečevanja nastajanja škode zaradi vplivov rudarjenja oziroma ogrožanja varnosti;
 • vzdrževanje premoženja družbe RTH do njegove prodaje;
 • izvajanje aktivnosti za dokončno likvidacijo družbe po poravnavi vseh obveznosti.

Program opredeljuje tudi tveganja, ki bi lahko ogrozila izvedbo v Programu opredeljene aktivnosti in ti so:  

 • Nepredvideni dogodki: V času izvajanja aktivnosti PPZ RTH 2022-2023 lahko, zaradi obsežnosti in zahtevnosti tako pridobivalnega prostora (PP), ki ga družba RTH sanira kot tudi obsežnosti sanacijskih del, pride do dogodkov, ki povzročajo nevarnost za zdravje in življenje ljudi in živali ali ogrožajo premoženje drugih (npr. plazovi, vdori, deformacije terena, ...). Družba RTH je dolžna posledice teh dogodkov sanirati, kar je tudi načrtovala. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti tako PP, ki ga družba RTH sanira, kot tudi obsežnosti sanacijskih del, obstaja veliko tveganje, da obseg nepredvidenih dogodkov odstopa od načrtovanih, kar se je izkazalo tudi v obdobju izvajanja PZ 2019-2020;
 • Tveganje nepravočasne izvedbe del za dokončanje nezaključenih postavk ekološko-prostorske sanacije (EPS);
 • Tveganje nepravočasnosti izvedbe postopkov za pridobitev odločbe prenehanja pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice;
 • Tveganje višjih cen storitev;
 • Likvidnostno tveganje: Ob predpostavkah in tudi zaradi stalnih stroškov, ki izhajajo iz lastništva (NUSZ, elektrika, izplačilo rent, ...), bo nepravočasna izvedba vseh aktivnosti lahko družbo pripeljala v stečaj;
 • Tveganje neuspešne redne likvidacije: V primeru zamude pri izvedbi upravnih postopkov za pridobitev odločbe prenehanja pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice obstaja veliko tveganje, da postopek redne likvidacije družbe RTH ne bo uspešno izveden. Redna likvidacija se lahko zaključi le v primeru, da so dokončani vsi upravni postopki in pridobljena imenovana odločba. Družba bo morala torej poslovati toliko časa, da bo izpolnjen tudi ta pogoj.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


© 2012 - 2024 Portal Energetika