Novica

V prvem četrtletju 2017 izplačanih 36,3 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3879 proizvodnih enot s skupno nazivno močjo 410 MW je v prvih treh mesecih 2017 znašala 268,4 GWh, kar je 5,8 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. V prvem tromesečju 2017 je bilo izplačanih za 0,5 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2016.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 31. 3. 2017 obsegala 3879 enot s skupno nazivno močjo 410,4 MW.

Trend izplačil ob trenutno delno zaprti podporni shemi se je stabiliziral, sicer pa je raven izplačil odvisna še od drugih faktorjev, največ od vremskih vplivov. V prvih treh mesecih leta 2017 je bilo izplačano 36,3 mio EUR, kar je 0,5 % več kot v prvem četrtletju 2016, ob tem pa je bilo proizvedeno za 5,8 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - marec 2017 je znašala 135,2 EUR/MWh, kar je za 7 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Razlog je večja proizvodnja sončnih elektrarn, ki kot dražji vir močno vplivajo na povprečno izplačano podporo.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2017 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne..................................1,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 22,2G Wh,
  • sončne elektrarne ...........................12,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 47,4 GWh,
  • bioplinske elektrarne ........................4,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 34,8 GWh,
  • elektrarne na biomaso .......................5,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 39,3 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ........................12,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 122,1 GWh,
  • vetrne elektrarne ................................0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,0 GWh,
  • druge naprave ....................................0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,8 GWh.


V primerjavi s prvim trimesečjem leta 2016 je v prvem četrtletju 2017 opazna drugačna dinamika proizvodnje. Po deležu proizvodnje prevladujejo SPTE enote na fosilna goriva, ki so proizvedle 46 % celotne energije podporne sheme, sledijo sončne elektrarne z 18 % deležem, elektrarne na biomaso s 15 %, bioplinske elekrarne s 13 % in hidroelektrarne s 8 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi. Prav proizvodnja HE je bila v prvih mesecih 2017 slabša, saj je v strukturi proizvodnje za 4 % nižja kot v prvih treh mesecih 2016.

Glede na izplačila prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 35 % deležem, sledijo sončne elektrarne s 34 % deležem, elektrarne na biomaso s 15 % in bioplinske enote s 13 % deležem vseh izplačil. Delež izplačil za sončne elekrarne je bil v prvem četrtletju 2017 za 7 % večji kot v enakem obdobju leta 2016.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2016 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika