Novica

V prvem polletju 2021 subvencioniranih 533 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3834 proizvodnih naprav s skupno močjo 413 MW je v prvih šestih mesecih 2021 znašala 533,1 GWh, kar je 3 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Izplačano je bilo 67,9 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije v prvi polovici leta 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2021 znašala 127,4 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 6. 2021 obsegala 3834 enot s skupno nazivno močjo 413 MW. Konec junija 2021 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 5 enot manjše kot konec leta 2020.

V prvi polovici leta 2021 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 533,1 GWh izplačanih skupaj 67,9 milijonov EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju 1-6-2021 je evidentirana za 3 % večja skupna proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 1 % več sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - junij 2021 znašala 127,4 EUR/MWh in je bila za 2 % manjša kot v enakem obdobju leta 2020. Prvo polovico leta 2021 je zaznamovala nadpovprečna temperatura in daljše trajanje sončnega obsevanja glede na dolgoročno letno povprečje ter več padavin glede na enako obdobje preteklega leta.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2021 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           3,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 64,0 GWh,
  • sončne elektrarne    →  34,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 142,5 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  6,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 44,8 GWh,
  • vetrne elektrarne          0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,5 GWh,
  • elekrarne na biomaso    10,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 72,2 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   13,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 204,7 GWh,
  • druge naprave                0,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,4 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-6-2020 je bila v obdobju 1-6-2021 evidentirana za +43 % večja proizvodnja iz hidroelektrarn in za +4 % večja iz SPTE naprav na fosilna goriva, na drugi strani pa za petino (-19 %) manjša proizvodnja iz vetrnih elektrarn, za -5 % manjša iz bioplinskih elektrarn, za -3 % manjša iz sončnih elektrarn in za -2 % manjša iz elektrarn na biomaso. Glede na strukturo proizvodnje v prvem polletju 2021 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 38 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 27 %, elektrarne na biomaso s 14 %, hidroelektrarne z 12 % in bioplinske elektrarne z 8 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

V prvi polovici leta 2021 je bilo napram enakemu obdobju leta 2020 izplačanih za 1,2 mio EUR več podpor za hidroelektrarne in za 0,3 mio EUR več za bioplinske elektrarne ter SPTE enote na fosilna goriva, medtem ko je bilo 0,8 mio EUR manj izplačil za sončne elektrarne in 0,4 mio EUR manj za elektrarne na biomaso. Glede na strukturo izplačil so v prvi polovici leta 2021 prevladovala izplačila za sončne elektrarne z 51 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 20 %, elektrarne na biomaso s 15 %, bioplinske elektrarne z 9 % in hidroelektrarne s 5 % deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika