Novica

V prvem polletju leta 2017 izplačanih 77,4 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3878 proizvodnih enot s skupno močjo 412 MW je v prvem polletju 2017 znašala 514,7 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2016. Izplačano je bilo za 0,7 mio EUR oziroma za 0,9 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2016.

Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila v prvi polovici leta 2017 višja za 14 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 6. 2017 obsegala 3878 enot s skupno nazivno močjo 412 MW.

Trend višanja izplačil se je z letom 2016 stabiliziral. V prvi polovici leta 2017 so samo 3 enote na novo vstopile v podporno shemo. V prvih seštih mesecih leta 2017 je bilo izplačano za 77,4 mio EUR podpor, kar je 0,9 % več kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 5 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - junij 2017 je znašala 150,4 EUR/MWh in je bila za 6 % večja kot v enakem obdobju leta 2016. Razlog so drugačne vremenske razmere, ki so vplivale na večjo proizvodnjo sončnih elektrarn in manjšo proizvodnjo hidroelektrarn. Ker so sončne elektrarne najdražji vir v podporni shemi, hidroelektrarne pa najcenejši vir, je bilo kljub manjši skupni proizvodnji izplačano skupaj več sredstev.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2017 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 2,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 48,5 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 37,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 147,3 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 8,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 67,0 GWh,
  • elektrarne na biomaso ................................................10,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 72,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 17,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 175,2 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,7 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,0 GWh.

V primerjavi s prvim polletjem leta 2016 je v prvi polovici leta 2017 zaradi vremenske intenzitete opazen 14 % porast proizvodnje iz sončnih elektrarn in kar 40 % upad proizvodnje iz hidroelektrarn, slednje delno tudi zaradi izpada nekaterih enot iz podporne sheme. Pri ostalih tipih elektrarn v primerjavi s prvim polletjem leta 2016 bistvenega odstopanja v prvem polletju leta 2017 ni evidentiranega.

Glede na proizvodnjo v prvem polletju 2017 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 34 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 29 %, elektrarne na biomaso s 14 %, bioplinske elektrarne s 13 % in hidroelektrarne z dobrim 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila prevladujejo sončne elektrarne s 48 % deležem, SPTE naprave na fosilna goriva s 23 % deležem, sledijo elektrarne na biomaso s 13 % in bioplinske enote z 11 % deležem vseh izplačil. V prvem polletju 2017 so izplačila za proizvodnjo iz hidroelektrarn predstavljala slabe 4 % vseh izplačanih podpor, izplačanih pa je bilo za 45 % manj podpor kot v enakem obdobju leta 2016. Delež podpor za sončne elektrarne je bil v obdobju 1-6 2017 za 5 odstotnih točk višji kot v obdobju 1-6 2016, izplačanih pa je bilo za 4,4 mio EUR več podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2016 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika