Novica

V prvem trimesečju 2021 subvencioniranih 247 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3837 proizvodnih naprav s skupno močjo 410 MW je v prvih treh mesecih 2021 znašala 247,1 GWh, kar je 11 % manj kot v enakem obdobju leta 2020. Izplačano je bilo za 2 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2020. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2021 znašala 107,9 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 31. 3. 2021 obsegala 3837 enot s skupno nazivno močjo 410 MW. Konec marca 2021 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 2 enoti manjše kot konec leta 2020.

V prvih treh mesecih leta 2021 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v  višini 247,1 GWh izplačanih skupaj 30,5 milijonov EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obodbju 1-3-2021 je evidentirana za 11 % nižja proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 2 % manj sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - marec 2021 znašala 107,9 EUR/MWh in je bila za 3 % manjša kot v enakem obdobju leta 2020. Razlog so višje višine obratovalnih podpor zaradi nižjih referenčnih tržnih cen v letu 2021.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2021 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           1,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 26,5 GWh,
  • sončne elektrarne    →  11,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 37,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  2,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 22,6 GWh,
  • vetrne elektrarne          0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,6 GWh,
  • elekrarne na biomaso    5,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 40,2 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   8,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 115,6 GWh,
  • druge naprave                0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,7 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3-2020 je bila v obdobju 1-3-2021 evidentirana za +17 % večja proizvodnja iz hidroelektrarn in za +13 % večja iz elektrarn na biomaso, na drugi strani pa zaradi manjšega sončnega obsevanja za -24 % manjša proizvodnja iz sončnih elektrarn, za petino (-20 %) manjša iz SPTE enot na fosilna goriva ter za -4 % manjša proizvodnja iz vetrnih in bioplinskih elektrarn.Glede na strukturo proizvodnje v prvem trimesečju 2021 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 47 % deležem, sledijo elektrarne na biomaso s 16 %, sončne elektrarne s 15 %, hidroelektrarne z 11 % in bioplinske elektrarne z 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

V prvem trimesečju 2021 je bilo napram enakemu obdobju leta 2020 izplačanih za 0,5 mio EUR več podpor za hidroelektrarne in za 0,3 mio EUR več za elektrarne na biomaso, medtem ko so SPTE enote na fosilna goriva prejele za 0,8 mio EUR manj ter sončne elektrarne za 0,6 mio EUR manj sredstev.Glede na strukturo izplačil so v prvem trimesečju 2021 prevladovale sončne elektrarne z 38 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 28 %, elektrarne na biomaso z 18 %, bioplinske elektrarne z 10 % in hidroelektrarne s 5 % deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2022 Portal Energetika