Novica

V prvem trimesečju 2022 subvencioniranih 264 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3803 proizvodnih naprav s skupno močjo 416 MW je v prvih treh mesecih 2022 znašala 263,9 GWh, kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2021. Izplačano je bilo za 15 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2021. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2022 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2022 znašala 97,4 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 31. 3. 2022 obsegala 3803 enot s skupno nazivno močjo 416,6 MW. Konec marca 2022 je bilo število proizvodnih enot vpodporni shemi za 8 enot manjše kot konec leta 2021.

V prvih treh mesecih leta 2022 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 263,9 GWh izplačanih skupaj 25,7 milijonov EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju 1-3-2022 je evidentirana za 7 % večja proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 15 % manj sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - marec 2022 znašala 97,4 EUR/MWh in je bila za petino manjša kot v enakem obdobju leta 2021. Razlog so bistveno nižje višine obratovalnih podpor zaradi visokih referenčnih tržnih cen v letu 2022. Za prvo trimesečje 2022 je bila značilna nadpovprečna visoka temperatura zraka z več sončnega obsevanja in precej manj padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2022 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,1 GWh,
  • sončne elektrarne    →  10,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 52,5 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  1,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 20,6 GWh,
  • elekrarne na biomaso    2,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 41,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   10,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 144,4 GWh,
  • druge naprave                0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,7 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3-2021 je bila v obdobju 1-3-2022 evidentirana za +39 % večja proizvodnja iz sončnih elektrarn, za četrtino (+25 %) večja iz SPTE enot na fosilna goriva in za 3 % večja iz elektrarn na biomaso, na drugi strani pa beležimo velik padec (-82 %) proizvodnje iz hidroelekrarn in za -9 % manjšo proizvodnjo iz bioplinskih elektrarn. Glede na strukturo proizvodnje v prvem trimesečju 2022 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 55 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 20 %, elektrarne na biomaso s 16 %, bioplinske elektrarne z 8 % in hidroelektrarne z 1 % deležem celotne subvencionirane proizvodnje električne energije v shemi.

Skupna izplačila za podpore so bila v prvem trimesečju 2022 napram enakemu obdobju leta 2021 za 4,7 mio EUR oz. 15 % nižja. V obdobju 1-3-2022 je bilo sicer izplačanih za 16 % več podpor za SPTE enote na fosilna goriva, za vse ostale vire pa manj podpor kot v primerljivem obdobju leta 2021 (hidroelektrarne 80 % manj, sončne elektrarne 7 % manj, bioplinske elektrarne 55 % manj, elektrarne na biomaso 51 % manj sredstev). Za vetrne elektrarne zaradi negativnih cen za obratovalne podpore ni bilo prejetih faktur za izplačila. Glede na strukturo izplačil so v prvem trimesečju 2022 prevladovale sončne elektrarne z 41 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 39 %, elektrarne na biomaso z 11 %, bioplinske elektrarne z 5 % in hidroelektrarne z 1 % deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2022 Portal Energetika