Novica

V prvem trimesečju 2024 subvencioniranih 109 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3522 proizvodnih naprav s skupno močjo 380 MW je v prvih treh mesecih 2024 znašala 108,8 GWh, kar je 41% manj kot v enakem obdobju leta 2023. Izplačano je bilo 41% manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2023. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2024 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa so prejele sončne elektrarne.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2024 znašala 151 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 31. 3. 2024 obsegala 3522 enot s skupno nazivno močjo 380,1 MW. Konec marca 2024 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 38 enot manjše kot konec leta 2023. Prve mesece leta 2024 je zaznamoval upad proizvodnje zaradi spremenjenih referenčnih cen električne energije ter nadaljevanje odhodov iz sistema enot, ki jim je iztekla pravica do prejemanja podpore.

V prvih treh mesecih leta 2024 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 108,8 GWh skupaj izplačanih skupaj 16,4 milijonov EUR (brez DDV) podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju 1-3-2024 je evidentirana za 41% manjša proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 11,7 milijonov EUR (brez DDV) manj sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - marec 2024 znašala 151,0 EUR/MWh in je bila na podobni ravni kot v enakem obdobju leta 2023. Okoli 200 naprav ima v letu 2024 višjo referenčno ceno od referenčnih stroškov, zato te naprave za proizvodnjo niso prejele podpore. Nižja referenčna tržna cena električne energije za leto 2024 je negativno vplivala na obratovalne podpore, znaten upad referenčne tržne cene zemeljskega plina pa se je odrazil v upadu višine podpor za SPTE enote na zemeljski plin.

Za prvo trimesečje 2024 je bila po podatkih Agencije RS za okolje značilna nadpovprečna visoka temperatura zraka in nekaj več padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, trajanje sončnega obsevanja pa je bilo malce pod dolgoletnim povprečjem.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2024 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 0,9 GWh,
  • sončne elektrarne    →  8,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 37,4 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  1,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 13,4 GWh,
  • elekrarne na biomaso    2,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 11,6 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   3,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 43,7 GWh,
  • druge naprave                0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,8 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3-2023 je bil v obdobju 1-3-2024 evidentiran padec (-64 %) proizvodnje iz SPTE enot na fosilna goriva ter za 25% manjša proizvodnja iz bioplinskih elektrarn, na drugi strani pa za 53% večja proizvodnja iz hidroelekrarn, za 14% večja iz sončnih elektarn ter enaka proizvodnja iz elektrarn na biomaso. Glede na strukturo proizvodnje so v prvem trimesečju 2024 prevladovale SPTE naprave na fosilna goriva s 40% deležem, sledijo sončne elektrarne s 34%, bioplinske elektrarne z 12% in elektrarne na biomaso z 11% deležem celotne subvencionirane proizvodnje električne energije v shemi.

Skupna izplačila za podpore so bila v prvem trimesečju 2024 napram enakemu obdobju leta 2023 za 41% nižja. V obdobju 1-3-2024 je bilo tako izplačanih za 83% manj podpor za SPTE enote na fosilna goriva in 10% manj podpor za hidroelektrarne. Za vse ostale vire je bilo izplačanih več podpor kot v primerljivem obdobju leta 2023: 23% več za sončne elektrarne, 107% več za elektrarne na biomaso in 252% več za bioplinske elektrarne. Zaradi negativnih cen za obratovalne podpore za vetrne elektrarne ni bilo prejetih faktur za izplačila. Glede na strukturo izplačil so v prvem trimesečju 2024 prevladovale sončne elektrarne z 49% deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 20%, elektrarne na biomaso s 15%, bioplinske elektrarne z 11% in hidroelektrarne z manj kot 1% deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika