Novica

V prvi polovici leta 2017 manjša proizvodnja električne energije v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

V prvi polovici leta 2017 je proizvodnja električne energije v Sloveniji (upoštevana celotna NEK) znašala 7.229 GWh in je bila za 6 % manjša kot v enakem obdobju leta 2016. Iz tujine je bilo prejetih (uvoz) 4.743 GWh, v tujino pa oddanih (izvoz) 4.749 GWh električne energije. Neto poraba električne energije v Sloveniji je znašala 6.775 GWh, in je bila večja za 3 % večja kot v enakem obdobju leta 2016, izgube v omrežju pa so znašale 448 GWh. Za zagotovitev vseh potreb po energiji je bilo potrebno zagotoviti dodaten uvoz električne energije.

Uvozna odvisnost je v prvi polovici leta 2017 znašala 20 %.

Ministrstvo, pristojno za energijo, na mesečnem nivoju objavlja podatke iz bilance električne energije na distribucijskem in prenosnem omrežju na nacionalnem nivoju Slovenije. Objavljeni so podatki do vključno meseca junija 2017.

V obdobju januar - junij 2017 je znašal prevzem električne energije 11.971 GWh, od tega je prevzem od proizvodnje v Sloveniji znašal 7.229 GWh oz. 60 % in uvoz 4.743 GWh oz. 40 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 6.684 GWh oz. 56 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 554 GWh oz. 4 % vse prevzete električne energije. Uvoz (fizični pretoki) električne energije je bil v večini zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Prevzem električne energije od proizvodnje v Sloveniji je bil v obdobju januar - junij 2017 za 6 % manjši kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Zaradi toplih vremenskih razmer je bila evidentirana za 32 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju, posledično so več obratovale teremoelekrarne (+ 21 %), nekaj manjša je bila tudi proizvodnja iz JE Krško (- 3 %) ter proizvodnja na distribucijskem omrežju (- 10 %). Zaradi manjše domače proizvodnje je bila potreba po uvozu energije večja, v prvi polovici leta 2017 je tako bilo uvoženo za 533 GWh (+13 %) več električne energije kot v enakem obdobju leta 2016.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2017 znašal 6.775 GWh oz. 60 %, izvoz pa 4.749 GWh oz. 40 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje je znašala 5.588 GWh, poraba neposrednih odjemalcev in zaključenih distribucijskih sistemov (ZDS) pa 1.016 GWh. Odjem črpalne elektrarne ČHE Avče je znašal 170 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - junij 2017 znašale 448 GWh, kar znaša slabe 4% bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije distribucijskih odjemalcev se je v obdobju januar - junij 2017 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 povečala za 3 %, poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju in ZDS  pa povečala za 1 %. V prvi polovici leta 2017 je bil izvoz (fizični pretoki) električne energije nižji za 158 GWh oz. za 3 %. Uvozna odvisnost za pokritje potreb po energiji v Sloveniji je v obdobju prve polovice leta 2017 znašala 20 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije v Sloveniji na mesečnem nivoju je na razpolago v statističnih časovnih vrstah:


© 2012 - 2021 Portal Energetika