Novica

V prvi polovici leta 2018 izplačanih 69,5 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3879 proizvodnih enot s skupno močjo 410 MW je v prvih šestih mesecih 2018 znašala 489,5 GWh, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. Izplačano je bilo za 11 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2017.

Proizvodnja iz hidroelektrarn v podporni shemi je bila v prvi polovici leta 2018 za 45 % višja v primerjavi z enakim obdobjem 2017.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 6. 2018 obsegala 3879 enot s skupno nazivno močjo 410 MW. Konec junija 2108 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi večje za 15 enot glede na stanje konec leta 2017.

Trend višanja izplačil se je po letu 2015 stabiliziral. V prvih šestih mesecih leta 2018 je bilo izplačano za 69,5 mio EUR podpor, kar je 11 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 5 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - junij 2018 je znašala 141,8 EUR/MWh in je bila za 6 % manjša kot v enakem obdobju leta 2017. Razlog so drugačne vremenske razmere, ki so vplivale na manjšo proizvodnjo sončnih elektrarn v 2018, ki so najdražji vir.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2018 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 4,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 70,3 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 30,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 122,6 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 7,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 57,2 GWh,
  • SPTE na lesno biomaso ................................................9,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 60,3 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 16,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 172,2 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,9 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,9 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-6 leta 2017 je v obdobju 1-6 leta 2018 zaradi netipičnih vremenskih razmer evidentiran 45 % porast proizvodnje iz hidroelektrarn in 17 % upad proizvodnje iz sončnih elektrarn, slednje kljub skoraj nespremenjenemu številu proizvodnih enot v podporni shemi. Pri ostalih tipih elektrarn je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta evidentirano odstopanje v rangu - 15 % do + 7 %.

Glede na proizvodnjo v prvi polovici leta 2018 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 35 % deležem, sledijo sončne elektrarne s 25 %, hidroelektrarne s 14 %, SPTE na lesno biomaso z 12 % in bioplinske enote z 12 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila v prvi polovici leta 2018 prevladujejo sončne elektrarne s 45 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 23 %, SPTE elektrarne na lesno biomaso s 14 % in bioplinske enote z 11 % deležem vseh izplačil. V prvih šestih mesecih leta 2018 so izplačila za proizvodnjo iz hidroelektrarn predstavljala 6 % vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2017 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika