Novica

V prvi polovici leta 2022 subvencioniranih 461 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3768 proizvodnih naprav s skupno močjo 404 MW je v prvih šestih mesecih 2022 znašala 460,7 GWh, kar je 13 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Izplačano je bilo 52,8 milijonov evrov sredstev za podpore. Največja proizvodnja električne energije v prvi polovici leta 2022 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-6-2022 znašala 114,6 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 6. 2022 obsegala 3768 enot s skupno nazivno močjo 404 MW. Konec junija 2022 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 43 enot manjše kot konec leta 2021. V prvih šestih mesecih leta 2022 je v podporno shemo vstopilo 9 novih proizvodnih naprav (skupne nazivne moči 1,5 MW), ki so bile izbrane na javnih pozivih Agencije za energijo.

V prvi polovici leta 2022 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 460,7 GWh izplačanih skupaj 52,8 milijonov EUR podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju 1-6-2022 je evidentirana za 13 % manjša skupna proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 22 % manj sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - junij 2022 znašala 114,6 EUR/MWh in je bila za 10 % manjša kot v enakem obdobju leta 2021. Razlog so bistveno nižje višine obratovalnih podpor zaradi visokih referenčnih tržnih cen v letu 2022. Prvo polovico leta 2022 je zaznamovala nadpovprečna temperatura, daljše trajanje sončnega obsevanja glede ter precej manj padavin v primerjavi z dolgoročnim letnim povprečjem.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - junij 2022 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           0,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,9 GWh,
  • sončne elektrarne    →  29,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 144,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  2,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 41,3 GWh,
  • elekrarne na biomaso    4,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 71,5 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   14,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 192,8 GWh,
  • druge naprave                1,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,4 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-6-2021 je bila v obdobju 1-6-2022 evidentirana za +40 % večja proizvodnja iz SPTE naprav na fosilna goriva, za +11 % večja iz hidroelektrarn in za +2 % večja iz sončnih elektrarn, na drugi strani pa beležimo velik padec (-89 %) proizvodnje iz hidroelekrarn, za -8 % manjšo proizvodnjo iz bioplinskih elektrarn, za -6 % manjšo iz SPTE naprav na fosilna goriva in za -1 % manjšo iz elektrarn na biomaso. Glede na strukturo proizvodnje v prvem polletju 2022 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 42 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 31 %, elektrarne na biomaso s 16 %, bioplinske elektrarne z 9 % in hidroelektrarne z 1 % deležem celotne subvencionirane proizvodnje električne energije v shemi.

Skupna izplačila za podpore so bila v prvi polovici leta 2022 napram enakemu obdobju leta 2021 za 15,1 mio EUR oz. 22 % nižja. V obdobju 1-6-2022 je bilo sicer izplačanih za 5 % več podpor za SPTE enote na fosilna goriva, za vse ostale vire pa manj podpor kot v enakem obdobju leta 2021 (hidroelektrarne 83 % manj, sončne elektrarne 15 % manj, bioplinske elektrarne 57 % manj, elektrarne na biomaso 52 % manj sredstev). Za vetrne elektrarne zaradi negativnih cen za obratovalne podpore ni bilo prejetih faktur za izplačila. Glede na strukturo izplačil so v prvi polovici leta 2022 prevladovale sončne elektrarne z 55 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 26 %, elektrarne na biomaso z 9 %, bioplinske elektrarne z 5 % in hidroelektrarne z 1 % deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2023 Portal Energetika