Novica

V prvih devetih mesecih 2016 izplačanih 113,5 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3893 proizvodnih enot s skupno močjo 415 MW je v prvih devetih mesecih 2016 znašala 751,6 GWh, kar je 5,5 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Izplačano je bilo za 1,8 mio EUR oziroma za 1,6 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2015.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2016 in začne veljati 13. 8. 2016.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 30. 9. 2016 obsegala 3893 enot s skupno nazivno močjo 415 MW.

 

Trend višanja izplačil se je stabiliziral z letom 2016, sicer pa je raven izplačil odvisna še od drugih faktorjev, največ od vremskih vplivov. V prvih devetih mesecih leta 2016 je bilo izplačano 113 mio EUR, kar je 1,6 % več kot v prvem devetmesečju leta 2015, ob tem pa je bilo proizvedeno za 5,5 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - september 2016 je znašala 151,0 EUR/MWh, kar je za 3,8 % manj kot v enakem obdobju leta 2015. Razlog je večja proizvodnja hidroelekrarn in manjša proizvodnja sončnih elektrarn v drugem in tretjem četrtletju 2016 glede na enako obdobje leta 2015.

 

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2016 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 6,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 107,2 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 57,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 225,4 GWh,
  • bioplinske elektrarne ..................................................13,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 100,7 GWh,
  • elektrarne na biomaso ................................................13,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 93,3 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 21,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 214,3 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,3 mio EUR za proizvodnjo v višini 4,0 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 6,8 GWh.

V primerjavi s prvim devetmesečjem leta 2015 bistvenega odstopanje v prvem devetmesečju leta 2016 ni bilo, saj so deleži proizvodnje in izplačil so ostali na podobnih ravneh. To je posledica stabilizacije celotne podporne sheme in vremenskih pogojev v prvih devetih mesecih leta 2016, ki so bili zelo podobni prejšnjemu letu. Edini večji razliki sta manjša proizvodnja iz sončnih elektrarn in večja proizvodnja iz hidroelektrarn kot posledica vremenskih razmer. Kot druga razlika se pa pojavlja za slaba 2 milijona več izplačil pri enotah na lesno biomaso kot posledica vstopanja novih enot v podporno shemo.


Glede na proizvodnjo v prvih devetih mesecih 2016 prevladujejo sončne elektrarne s 30 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 29 %, hidroelektrarne s 14 %, bioplinske elekrarne s 13 % in elektrarne na biomaso s 12 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi. Delež proizvodnje iz sončnih elektrarn je bil v prvih devetih mesecih 2016 za 2,2 % manjši kot v enakem obdobju leta 2015.


Glede na izplačila prevladujejo sončne elektrarne s 51 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva s 19 % deležem, elektrarne na biomaso z 12 % in bioplinske enote z 12 % deležem vseh izplačil. V prvih devetih mesecih 2016 so izplačila za proizvodnjo iz hidroelektrarn predstavljala 5,9 % vseh izplačanih podpor, kar je 1,0 % več kot v enakem obodbju leta 2015. Delež podpor za sončne elektrarne je bil v obdobju 1-9 2016 za 1,6 % nižji kot v obdobju 1-9 2015.

 

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2015 so dostopni v statistični časovni vrsti.


Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika