Novica

Višji prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je sprejel Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo.

V skladu z Energetskim zakonom in Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Vlada RS daje soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Javna agencija RS za energijo je v sodelovanju s Centrom za podpore (Borzen d.o.o.) pripravila akt, s katerim se določi povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči, ponderji posameznih odjemnih skupin končnih odjemalcev in mesečni prispevek za vsako odjemno skupino.  Za izvajanje podporne sheme  je bilo potrebno v letu 2012 zagotoviti 56 mio EUR sredstev s plačilom prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, v letu 2013 pa že približno 120 mio EUR.  Prispevek  plačuje vsak odjemalec kot posebno postavko na mesečnem računu za omrežnino.

Dvig prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije se ne bo v celoti poznal pri višini končnega računa za dobavo električne energije, ker sočasno vlada za leto 2013 odpravlja prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije ter je dala soglasje agenciji za znižanje omrežnine za prenos.

Ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, prispevka URE (učinkovita raba energije), trošarine in DDV, dodatkov k omrežnini (dodatek za delovanje agencije in dodatek za delovanje organizatorja trga) ter ob znižanju prenosne omrežnine za 5,3 % in ukinitvi DVE prispevka (domači viri primarne energije) ima  predvideni dvig prispevka za zagotavljanje podpor naslednji vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo v letu 2013 glede na leto 2012:

  • Značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo na letnem nivoju v letu 2013 imel nižji strošek CUO (cena za uporabo omrežja) za 1,40 EUR ali za 0,7 %, v primeru ukinitve DVE prispevka ne bo obremenjen s 2,78 EUR DVE prispevka, končna cena oskrbe z električno energijo pa bo zaradi dviga prispevka  za zagotavljanje podpor za 310,9 % na letnem nivoju višja za 35,22 EUR (vključno z DDV) ali za 6,8 %.
  • Značilni industrijski odjemalec Ib z letno porabo 50 MWh bo na letnem nivoju v letu 2013 imel nižji strošek CUO za 29,36 EUR ali za 0,8 %, v primeru ukinitve DVE prispevka ne bo obremenjen z 61,29 EUR DVE prispevka, končna cena oskrbe z električno energijo pa bo zaradi dviga prispevka za zagotavljanje podpor za 310,1 % na letnem nivoju višja za 764,88 EUR (vključno z DDV) ali za 8,2 %.
  • Značilni industrijski odjemalec Ie z letno porabo 2 GWh bo na letnem nivoju v letu 2013 imel nižji strošek CUO za 488,16 EUR ali za 1,4 %, v primeru ukinitve DVE prispevka ne bo obremenjen s 1.311,18 EUR DVE prispevka, končna cena oskrbe z električno energijo pa bo zaradi dviga prispevka za zagotavljanje podpor za 316,6 % na letnem nivoju višja za 16.822,01 EUR (vključno z DDV) ali za 8,6 %.
  • Značilni industrijski odjemalec Ig z letno porabo 24 GWh bo na letnem nivoju v letu 2013 imel nižji strošek CUO za 4.775,28 EUR ali za 1,4 %, v primeru ukinitve DVE prispevka ne bo obremenjen z 10.489,44 EUR DVE prispevka, končna cena oskrbe z električno energijo pa bo zaradi dviga prispevka OVE za 316,6 % na letnem nivoju višja za 133.532,06 EUR (vključno z DDV) ali za 5,9 %.

Nov cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne naslednji mesec po objavi, to je s 1. februarjem 2013.


© 2012 - 2024 Portal Energetika