Novica

Vlada dala soglasje k aneksu št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k aneksu št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo.

Vlada Republike Slovenije je z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., ustanovila podjetje SODO, ki mu je na podlagi Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije podelila koncesijo z opravljanje navedene dejavnosti. S koncesionarjem je Vlada Republike Slovenije sklenila koncesijsko pogodbo.

 

V skladu s četrtim odstavkom 23.b člena Energetskega zakona in 17. členom Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem mora imeti, če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega dela, sklenjeno pogodbo z lastnikom, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja po tem zakonu. V tej pogodbi se uredi obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila sistemskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki sistemskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu. 

 

Osma alineja 19. člena Akta določa, da direktor SODO odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente v vrednosti do 4 mio EUR (brez DDV), razen pogodb o najemu elektro distribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za sistemskega operaterja, za katere potrebuje soglasje Vlade Republike Slovenije, saj SODO nima nadzornega sveta. Za sklenitev priloženega aneksa je torej potrebno soglasje Vlade RS, saj gre za aneks k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture, za katero je ne glede na višino pogodbene vrednosti soglasje vlade potrebno. 

 

Z isto pogodbo SODO pri lastnikih elektrodistribucijske infrastrukture najema tudi storitve, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog. 

 

SODO je z lastniki omrežja navedeno pogodbo sklenil dne 21. 6. 2007 in sicer za čas trajanja koncesijske pogodbe. V četrtem odstavku 5. člena pogodbe je določeno, da za najeto elektroenergetsko infrastrukturo SODO plačuje lastniku infrastrukture najemnino, ki se določi letno z aneksom k tej pogodbi. Tretji odstavek 74. člena pogodbe pa določa, da stranki vsako leto skleneta letno pogodbo, s katero določita višino najemnine in cenik za plačilo za opravljene storitve. Stranki se lahko dogovorita, da z letno pogodbo omejita ali spremenita izvajanje posameznih storitev.

 

S tem aneksom se obračunsko določa višina sredstev za leto 2008 in 2009: za najemnino za najeto infrastrukturo, za opravljanje storitev na elektroenergetski infrastrukturi in za nakup električne energije za pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju. Z aneksom je še podrobneje opredeljen način izvajanja storitev lastnikov infrastrukture, posredovanja podatkov SODO in drugim akterjem ter obveščanja SODO o opravljenih storitvah, saj se je v obdobju od sklenitve pogodbe in aneksa št 1 spremenil tako Energetski zakon, kot iz njega izhajajoči predpisi, s tem pa tudi obveznosti SODO kot izvajalca gospodarske javne službe sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije. 

 

S tem aneksom se ureja tudi način knjiženja povprečnih stroškov priključevanja, skladno z ugotovitvami Računskega sodišča (8. člen).

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika