Novica

Vlada dala soglasje k Letnemu poročilu JARSE za 2009

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji dala soglasje k Letnemu poročilu Javne agencije RS za energijo za leto 2009.

Letno poročilo o delu agencije daje celovit pregled dela v letu 2009. Sestavljeno je iz poslovnega poročila, ki zajema vsebinski opis izvedbe načrtovanih nalog in izdelkov in iz računovodskega poročila. 


Kazalci uspešnosti delovanja agencije so predvsem:
• pravočasno izpeljani postopki, ki jih določa zakon,
• izdelki iz programa dela in njihova vsebinska ustreznost,
• opravljene storitve iz programa dela.

 

Po teh kazalcih je agencija izpolnila svoje naloge. Postopki, ki jih je agencija izvajala skladno z Zakonom o upravnem postopku, so bili končani v zakonsko predpisanih rokih. 


Narejeni so bili vsi izdelki iz programa dela. Opravljene so bile vse načrtovane storitve. Obseg storitev se je povečal predvsem pri izdajanju pojasnil in predlogov v zvezi s predpisi s področja dela in pristojnosti agencije. 

 

Konec leta 2009 je bilo v agenciji 43 zaposlenih za nedoločen čas, od tega ena zaposlitev za polovični delovni čas. 


V letu 2009 je agencija realizirala 101 odstotek načrtovanih prihodkov in 89,6 odstotka načrtovanih odhodkov po načelu denarnega toka. Najpomembnejši vir prihodkov so bili prihodki iz deleža cene za uporabo omrežij.

 
Prihodki iz deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij so bili realizirani v vrednosti 1.617.792 evrov, prihodki iz deleža cene za uporabo omrežij zemeljskega plina pa v vrednosti 608.177 evrov, kar skupaj pomeni 98,7 odstotka vseh prihodkov. Preostali prihodki agencije v letu 2009 so prihodki od izdaje certifikatov RECS, prihodki od izvedbe projekta E-track II, prejete obresti za vpogledna in kratkoročno naložena prosta denarna sredstva, prihodki od prodaje osnovnih sredstev, izločenih iz uporabe, in prejeta sredstva Evropske komisije iz naslova povračil potnih stroškov zaposlenih. 


Negativni denarni tok oziroma presežek odhodkov nad prihodki, ugotovljen v letu 2009 po načelu denarnega toka, znaša 341.602 evra. Agencija je skladno z zastavljenim programom dela in finančnim načrtom za leto 2009 pokrivala del odhodkov tudi iz ustvarjenega presežka prihodkov preteklih let. Zaradi dodatnih varčevalnih ukrepov za maksimalno zmanjševanje načrtovanih odhodkov je agencija za obravnavano obdobje izkazala celo ugodnejši poslovni rezultat, kot je bilo načrtovano.


© 2012 - 2024 Portal Energetika