Novica

Vlada dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2010

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2010, ki jo je sprejel Upravni odbor Sklada NEK na 17. redni seji, 17. 6. 2010.

Naložbena politika Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Sklad) je opredeljena kot politika doseganja varnosti in likvidnosti investiranih sredstev z nalaganjem pretežno v obveznice in druge dolžniške in lastniške vrednostne papirje doma in v tujini. Podlaga za izdelavo Naložbene politike Sklada NEK za leto 2010 je Finančni načrt Sklada NEK za leti 2010 in 2011. V Tabeli 1 so prikazani viri denarnih sredstev, s katerimi bo sklad razpolagal v letu 2010. Dinamika prilivov iz naslova prispevka za razgradnjo je načrtovana mesečno, v povprečju 674 tisoč EUR. Obresti od naložb v vrednostne  papirje se izplačujejo dvakrat ali enkrat letno, od depozitov pa v večini enkrat letno.

 

Tabela 1:  Načrtovani prilivi in odlivi v letu 2010

 

Višina v EU R

NAČRTOVANI PRILIVI iz naslova

 

·          rednega prispevka za razgradnjo  3 EUR / MWh)

8.085.000

·          prihodki od finančnih naložb

5.756.154

·          vračilo akontacije od dohodka pravnih oseb

1.432.104

·          sredstev od zapadlih naložb – reinvestiranje 

21.096.658

Skupaj prilivi 

36.369.916

NAČRTOVANI ODLIVI iz naslova 

 

·          tekočih transferov občinam in ARAO

12.942.384

·          drugih tekočih odhodkov (plače, prispevki, izdatki za blago, transferi neprofitnim organizacijam) 

663.303

Skupaj odlivi

13.605.687

INVESTICIJSKI POTENCIAL V LETU  2010

22.764.229

 

Vsi odhodki po finančnem načrtu znašajo 13.605.687 EUR. Sredstva v višini 22.764.229 EUR so investicijski potencial, za katerega bo sklad v letu 2010 iskal naložbene možnosti. Naložbeni cilj sklada je kapitalska rast, dosežena z obrestmi iz dolžniških naložb in z dobički iz naslova kapitalske rasti naložb. Investicijska politika sklada bo usmerjena v doseganje primerne varnosti, donosnosti in likvidnosti. Cilj sklada je z razpršenostjo naložb in s strokovnim upravljanjem, ob upoštevanju zakonitosti trga vrednostnih papirjev, doseči stabilno naložbo. Zato bodo imele prednost naložbe s stabilno rastjo, ki hkrati zagotavljajo ustrezno likvidnost sredstev. Cilj Sklada je, da v letu 2010 z upravljanjem finančnega premoženja doseže donosnost najmanj v višini 4,29 % (obrestni faktor). Donosnost je povzeta iz Programa razgradnje NEK, ki je bil sprejet v letu 2004.

Pri upravljanju finančnega premoženja bo sklad upošteval naslednja finančna načela:
- varnosti naložb – naložbe v državne obveznice in obveznice z najvišjo boniteto,
- donosnosti – prednost bodo imele varne naložbe,
- likvidnosti naložb – likvidnost je predmet skrbnega načrtovanja in izhaja iz programa razgradnje,
- razpršenosti naložb – na ta način bo sklad odpravljal nesistematična tveganja.

Sredstva sklada se smejo v skladu z Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK in v skladu z načeli varnosti in donosnosti vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju naslednjih načel: varnost naložbe, razpršenost naložb in vzdrževanje donosnosti, kot jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje. Veljavni statut sklada v 4. členu določa, da je njegova dejavnost zbiranje finančnih sredstev skladno zakonu o skladu ter naložbe v prvorazredne vrednostne papirje in depozite. Iz predložene Naložbene politike Sklada NEK za leto 2010, ki jo je UO sklada sprejel na svoji 17. redni seji 17. 6. 2010, je razvidno, da je sklad pri oblikovanju naložbene politike za leto 2010 sledil smernicam iz predloga novega zakona. Investicijski potencial sklada v letu 2010 je sestavljen predvsem iz reinvestiranja zapadlih naložb. Največ, 17 mio EUR, zapade naložb iz naslova depozitov, potrdil o vlogi in bančnih obveznic. Da se zagotovi čim večja varnost celotnega finančnega portfelja sklada, se bo v letu 2010 večino teh sredstev investiralo v vrednostne papirje držav članic EU in OECD, ki izpolnjujejo pogoj, da imajo vsaj BBB-bonitetno oceno, hkrati pa morajo zagotavljati donos do dospetja v višini minimalno 4,3 % na letni ravni. Manjši del sredstev se bo investiral v depozite in potrdila o vlogi pri slovenskih bankah in v obveznice večjih državnih podjetij, ki so v pretežni državni lasti. V Tabeli 2 je prikazana načrtovana osnovna struktura portfelja po posameznih vrstah vrednostnih papirjev, kot so državni vrednostni papirji (domači in tuji), depoziti in potrdila o vlogi, ostale obveznice  (bančne, podjetniške), lastniški vrednostni papirji, strukturirani produkti, investicijski oziroma vzajemni skladi (domači in tuji).

 

Tabela 2: Prikaz načrtovane strukture v letu 2010.  

 

VRSTA NALOŽBE 

Načrtovana 

struktura 2010

1.

Državni dolžniški vrednostni papirji RS, EU, OECD

brez omejitev

2.

Drugi dolžniški vrednostni papirji RS, EU, OECD, razvijajoči trgi

do 40 %

3.

Depoziti in potrdila o vlogi RS, EU, OECD

do 30 %

4.

Kuponi vzajemnih skladov oz. delnice investicijskih družb, ki imajo v svojem portfelju več kot polovico naložb v vrednostne papirje, ki dajejo zajamčen donos; RS, EU, OECD, EMERGING MARKETS 

do 30 %

5.

Kuponi vzajemnih skladov oz. delnice investicijskih družb, ki imajo v svojem portfelju več kot polovico naložb v vrednostne papirje, ki ne dajejo zajamčenega donosa; RS, EU, OECD, EMERGING MARKETS

do 20 %

6.

Lastniški vrednostni papirji RS, EU, OECD, razvijajoči trgi

do 10 %

 

Na podlagi izkušenj in različnih kriterijev bo sklad finančni portfelj razdelil na dva dela:
- tvegani  del, ki ga bo aktivno upravljal, in ga bodo sestavljali lastniški vrednostni papirji in različni investicijski in vzajemni skladi, s katerim bo izkoriščal tržne možnosti in zasledoval kapitalske dobičke ter aktivno spremljal rezultate in donosnost naložb, 
- netvegani del, ki ga bo pasivno upravljal, in ga bodo sestavljale obveznice in depoziti pri bankah.
Sklad bo odločitev o posamezni naložbi sprejemal po pravilih:
- nakup državnih vrednostnih papirjev oziroma nakup tujih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo države članice EU ali OECD, če bo primerljiv donos z domačimi istovrstnimi papirji, ali če bo dana potreba po visoko likvidnih naložbah, 
- naložba v dolgoročni depozit ali potrdilo o vlogi, če je donos do dospetja višji kot pri državnem vrednostnem papirju, 
- nakup drugih dolžniških vrednostnih papirjev, domačih ali tujih, če je donos višji kot istoročni depozit.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika